සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kuliyapitiya (47 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Coconut land for sale/rent
2
 Kuliyapitiya 

 • 54 perches   Coconut land


  Rs. 70,000 Per Perch

54 Perch for sale

Weerambuwa

  Near to Kuluyapitya Central collage /wayamba university/court/ CTb depot /police station /calm place for livin...  more »

 Coconut land for sale/rent
2
 Kuliyapitiya 

 • 42 perches   Coconut land


  Rs. 160,000 Per Perch

immediately sales

Kuliyapitiya

  Land size 42perch. Near to sohonakade junction. 5min to Kuliyapitiya town. Near to government schools and basi...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
3
 Kuliyapitiya 

 • 155 perches   Bare Land


  Rs. 45,000 Per Perch

land for sell

hettipola

  පචස් 155 යුත් මෙම ඉඩම වාහම විකිනිමට ඈත.පිලිස...  more »

 Kuliyapitiya 

 • 35.8 perches   Bare Land


  Rs. 15,000 Per Perch

Sale of bear land

Labuyaya

  Rathmale watte, labuyaya, perches 35.8 Rs. 15,000/- per perch. Negotiable. No brokers. Contact 0703259530. ...  more »

 Kuliyapitiya 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 500,000 Per Perch

Land for sale

Bohingamuwa

  කුලියාපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව (අලුත් ගොඩනැ...  more »