සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
4
 Kuliyapitiya 

 • 25 perches    Bare Land


  Rs. 150,000 Per Perch

Land For Sale.

Dandagamuwa, Kuliyapitiya

  25perch Land For sale 500m Away from Dandagamuwa Junctionbr Good land for Residentialbr br ...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Kuliyapitiya 

 • 700 perches    Land with house


   

Kurunegala

Kurunegala, Kuliyapitiya

  700 perches land for sale 4250 acresbr br Coconut Teak Cashew and Mango plantationbr br Facing Chilaw Kurunega...  more »

 Kuliyapitiya 

 • 17.5 perches    Bare Land


  Rs. 850,000

For sale

Madampe road, Kuliyapitiya

  175 perches for sale in pallewela 500m to pallewela junction ...  more »