සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kuliyapitiya (53 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Cultivated Land for sale/rent
1
 Kuliyapitiya 

 • 11.75 perches   Cultivated Land


  Rs. 40M approx

Land for sale

Bodimulla

  Kuliyapitiya, Bodimulla (10km from Kuliyapitiya town) in the heart of the coconut triangle 11.75 acres coconut...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Kuliyapitiya 

 • 42 perches   Coconut land


  Rs. 175,000 Per Perch

For sale

Kuliyapitiya

  Land size 42 perches land. Near to sohona kade junction and it is very close to the government schools and hos...  more »

 Coconut land for sale/rent
2
 Kuliyapitiya 

 • 54 perches   Coconut land


  Rs. 70,000 Per Perch

54 Perch for sale

Weerambuwa

  Near to Kuluyapitya Central collage /wayamba university/court/ CTb depot /police station /calm place for livin...  more »

 Coconut land for sale/rent
2
 Kuliyapitiya 

 • 42 perches   Coconut land


  Rs. 160,000 Per Perch

immediately sales

Kuliyapitiya

  Land size 42perch. Near to sohonakade junction. 5min to Kuliyapitiya town. Near to government schools and basi...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
3
 Kuliyapitiya 

 • 155 perches   Bare Land


  Rs. 45,000 Per Perch

land for sell

hettipola

  පචස් 155 යුත් මෙම ඉඩම වාහම විකිනිමට ඈත.පිලිස...  more »

 Kuliyapitiya 

 • 35.8 perches   Bare Land


  Rs. 20,000 Per Perch

Sale of bear land

Labuyaya

  Rathmale watte, labuyaya, perches 35.8 Rs. 20,000/- per perch. Negotiable. No brokers. Contact 0703259530. ...  more »

 Kuliyapitiya 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 500,000 Per Perch

Land for sale

Bohingamuwa

  කුලියාපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව (අලුත් ගොඩනැ...  more »