සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Cultivated Land for sale/rent
4
 Kuliyapitiya 

 • 900 perches   Cultivated Land


   

kuliyapitiya town

Thabbomulla and Madakuburumull..

  Kuliyapitiya, Thabbomulla, the land consists 900 perches including 580 for residential land and 320 perches fo...  more »

 Coconut land for sale/rent
4
 Kuliyapitiya 

 • 17 acres   Coconut land


  Rs. 3M Per Acre

Coconut Land for Sale

Koshena - Kahadenigama - Uduba..

  17 A Coconut Land For Sale 17 acres, long road front, 3KM from Udubaddawa, 6KM from Kuliyaptiya, Cocon...  more »

 Kuliyapitiya 

 • 7 acres   Coconut land


  Rs. 5.5M Per Acre

Coconut Land for Sale

Kithalawa

  *A very good fertile coconut estate *Peaceful surrounding, Good Neighborhood *Easy Access to Narammal/ Kuliy...  more »

 Kuliyapitiya  

 • 26 perches   Bare Land


  Rs. 75,000 Per Perch

Land for sale

Weerambuwa

  වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය පිටුපස පර්චස් 26 ක අගනා...  more »

 Kuliyapitiya 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

For sale

Subarathi Mawatha, Assadduma

  නගරයෙහි සියලුම ජනප්‍රිය පාසල් ආවරණය වේ. / Ne...  more »