සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Coconut land for sale/rent
4
 Kuliyapitiya 

  • 17 acres   Coconut land


    Rs. 3M Per Acre

Coconut Land for Sale

Koshena - Kahadenigama - Uduba..

    17 A Coconut Land For Sale 17 acres, long road front, 3KM from Udubaddawa, 6KM from Kuliyaptiya, Cocon...  more »

 Kuliyapitiya 

  • 7 acres   Coconut land


    Rs. 5.5M Per Acre

Coconut Land for Sale

Kithalawa

    *A very good fertile coconut estate *Peaceful surrounding, Good Neighborhood *Easy Access to Narammal/ Kuliy...  more »