සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Wariyapola (17 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts

 

Filter by:

 Bare Land for sale/rent
1
 Wariyapola 

 • 15.8 perches   Bare Land


  Rs. 130,000 Per Perch

A Land for Sale

Anuradapura

  15.8 Perches land located close to Wariyapola need to sale immediately. The land faces to Padeniya – Anurada...  more »

 Wariyapola 

 • 100 perches   Land with house


  Rs. 90,000 Per Perch

100 Perchs with a house

Bambaragammana

  100 perches with a house of 4 Bed Rooms, Living Room, Dining Room, and tiled attached bath room. Coconut Cul...  more »

 Wariyapola 

 • 15.8 perches   Bare Land


  Rs. 2M

Land for sale

 

  Land for sale at Wariyapola Ideal for commercial or residential purposes. 20 ft Road frontage. Boarding Pa...  more »