සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Land with house for Sale in Kandy (19 properties)


 Land with house for sale/rent
2
 Kandy 

 • 28.4 perches   Land with house


  Rs. 450,000 Per Perch

Land in Balagolla

Samanala Mawatha, Balagolla

  Location: Balagolla, Kundasale. 28.4 perch land with a small house. 200 meters from main road. Water and ...  more »

 Land with house for sale/rent
7
 Kandy 

 • 31.6 perches   Land with house


  Rs. 37M

Prime Land in Aniwatta

Aniwatta

  Square shaped, flat 31.6P land for sale in Aniwatta road - between Kaluthara Kade and Aniwatta tunnel. Walking...  more »

 Kandy  

 • 65 perches   Land with house


   

Land for Sale in Kandy Area

Ilukmodera, Gurudeniya

  65 perches land ( with old house) for sale in Ilukmodera, Gurudeniya in Kandy. 2miles To Kandy City. Electri...  more »

 Kandy 

 • 6.54 perches   Land with house


  Rs. 3M Per Perch

Valued Property

Sangamiththa Mawatha

  Land with small house for sale. 1 km from kandy town. City limit.300m to Dharmaraja & Mahamaya colleges.Urgent...  more »

Price Reduced
 Kandy 

 • 54  perches   Land with house


  Rs. 340,000 Per Perch

Iriyagama

Peradeniya

  පේරාදෙණිය නගරයට ආසන්න අගනා ඉඩමක් සියලු ...  more »