සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Land with house for sale in Kandy


  Save Search       Create e-mail alerts

 

 Land with house for sale/rent
URGENT
5
 Kandy 

 • 90 perches   Land with house


  Rs. 300,000 Per Perch

Land for sale

Nanuoya Pilimetalawa

  land at kiribathkmbura near the rail crossing in Kandy Colombo road 90 phs: with 3 room house up star & a next...  more »

 Land with house for sale/rent
7
 Kandy 

 • 31.6 perches   Land with house


  Rs. 45M

Prime Land in Aniwatta

Aniwatta

  Square shaped, relatively flat 31.6P land for sale in Aniwatta road - between Kaluthara Kade and Aniwatta tunn...  more »

 Land with house for sale/rent
5
 Kandy 

 • 400 perches   Land with house


  Rs. 400,000 Per Perch

Property for Sale

Devani Rajasinghe Mawatha.

  Prime property of approximately 400 perches in city limits, water and electricity are available, motorable wit...  more »

 Land with house for sale/rent
Under Offer
4
 Kandy 

 • 0.3434 hectares   Land with house


   

land for sale

18/2 Walauwatta,Naranwala,Han..

  Two Water supply ,Electricity,Telephone Available . Cultivated crops include coconut ,Cloves, Nut Me...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Kandy 

 • 29.5 perches   Land with house


  Rs. 65M

Kandy

Ampiitiy road

  29.5 perches Land in kandy city limits, Walking distance to Darmaraja college and Mahamaya college... beautifu...  more »

 Land With House for sale/rent
 Kandy 

    Land With House


  Rs. 1M Per Perch

Land for sale

 

  The land is located only 3km from Kandy centre. The land situated in Kandy watapuluwa...close to CIS college ...  more »

Price Reduced
 Kandy 

 • 54  perches   Land with house


  Rs. 340,000 Per Perch

Iriyagama

Peradeniya

  පේරාදෙණිය නගරයට ආසන්න අගනා ඉඩමක් සියලු ...  more »