සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/278721/thumb_424_278721_1548667294_1664.jpg
Bare Land
 Gurudeniya 

  • 13.5 perches     Bare Land


     

Land for immediate Sale in Kandy

 

    pNegotiable after inspectionCalm place near by Mahaweli river in GurudeniyaLand for sale within 20 minutes dis...  more »

    Swimming pool