සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/322079/thumb_
Bare Land
 Lewella 

  • 22.5 perches    Bare Land


    Rs. 300,000 Per Perch

Lewella land for sale

Kandy Lewella

    Clear documents br Near the schools br Dharmaraja college br Mahamaya college br br Electricity br Water ...  more »