සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/333469/thumb_424_333469_1581943434_3301.jpg
Bare Land
6
 Watapuluwa 

 • 18 perches    Bare Land


  Rs. 1.5M Per Perch

Land for sale in Watapuluwa Kandy

Dutugemunu Mawatha Watapuluwa

  18 perch bare land for sale in Watapuluwa Dutugemunu Mawatha Located next to Water front hotel45 km from Kan...  more »

2 /pics/333123/thumb_424_333123_1581753293_7579.
Land With House
 Watapuluwa 

    Land With House


  Rs. 921,000 Per Perch

Land with house 38 perches

Samanala mawatha Watapuluwa

  In watapuluwa bo tree junctionCloser to every route in Kandy In the middle of 7 crossroad junction...  more »

3 /pics/308082/thumb_424_308082_1566667046_3544.
Land With House
 Watapuluwa 

 • 39.7 perches    Land With House


  Rs. 37.5M

Land for sale with house

Samanala mawatha watapuluwa Wa..

  With a housenear cis green hill sussex colleges housing scheme 15 km to kandy town 2 km to katugasthota town...  more »