සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
5 /pics/299078/thumb_424_299078_1561196844_1458.JPG Bare Land
2
 Kelaniya 

 • 7.3 perches   Bare Land


  Rs. 6.5M

Kelaniya

Luwis Mawata Kelaniya

  Very Flat natural solid ground Square Shape bare land for sale No flooding risk Three sides covered by boundar...  more »

8 /pics/323865/thumb_424_323865_1576646750_4461.jpg Bare Land
3
 Kelaniya 

 • 30 perches   Bare Land


  Rs. 400,000 Per Perch

Kelaniya land for sale

Gonawala Kelaniya

  800 meters to kelaniya temple 4 km to southern expressway 25 km to kiribathgoda a 30 perches land is available...  more »

9 /pics/322776/thumb_424_322776_1575953861_6139.JPG Bare Land
5
 Kelaniya 

 • 246.33 perches   Bare Land


   

Land For Sale Kelaniya

Colombo Kandy Road Kelaniya

  Facing Colombo Kandy road in Thorana Junction KelaniyaAdjoining Kelaniya entrance to Airport Highway24633 pe...  more »

12 /pics/322011/thumb_424_322011_1575444471_4367.png Bare Land
URGENT
1
 Kelaniya 

 • 21 perches   Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Land For Sale

Mawella Road Kelaniya

  Valuable 21 Perches 400 m from Biyagama Road Very close to all leading Hospitals Schools Bank branchers Supera...  more »

13 /pics/321443/thumb_424_321443_1575120354_4345.jpg Land with house
6
 Kelaniya 

 • 54 perches   Land with house


  Rs. 1M Per Perch

Land Sale In Kelaniya

waragoda estate Kelaniya

  Excellent flat land in a highly residential are at Waragoda Estate Kelaniya 54 perch in size5 km to Colombo 1 ...  more »

16 /pics/310713/thumb_424_310713_1568277477_2881.jpg Bare Land
7
 Kelaniya 

 • 22.7 perches   Bare Land


  Rs. 2.7M Per Perch

Ideal Land for commercial development

Kandy Road Kelaniya

  Ideal land on the Kandy Road 600 metres from Pattiya Junction The land has quick access to the Katunayake airp...  more »

17 /pics/292264/thumb_424_292264_1556779855_2529.jpeg Bare Land
 Kelaniya 

 • 13.1 perches   Bare Land


  Rs. 1.4M Per Perch

Land For Sale in Kelaniya

Waragoda Estate road Kelaniya

  2 lots of land 787 523 perches can be sold individually or together 20 meters to laugfs supermarket Next to ...  more »

18 /pics/292267/thumb_424_292267_1556780197_114.jpeg Bare Land
 Kelaniya 

 • 8.2 perches   Bare Land


  Rs. 1.4M Per Perch

Land for Sale in Kelaniya

Waragoda estate road Kelaniya

  82 perch Land for Sale in Kelaniya 20 meters to laugfs supermarket Next to StPauls Dharmaloka vidyalaya On 23...  more »

19 /pics/278640/thumb_424_278640_1548666726_9158.jpg Bare Land
 Kelaniya 

 • 93 perches    Bare Land


  Rs. 800,000

93 perches Residential land in Kelaniya

Waragoda Estate Kelaniya

  pExcellent flat land in a highly residential are at Waragoda Estate Kelaniya 93 perch in size 15 20 feet wide ...  more »

22 ../images/no_pic.png Land With House
 Kelaniya 

    Land With House


  Rs. 525,000 Per Perch

Land for sale kelaniya

Hunukade road Kelaniya

  Call for more details4111d 1st lane hunukade roadkadirage watta gonawala...  more »

24 ../images/no_pic.png Bare Land
 Kelaniya 

 • 4.75 perches   Bare Land


  Rs. 2M

Land for sale

koholwila road Kelaniya

  kelaniya koholwila road Ataheraliyagahamula junction face to pamunuwila road near Buddha statue i have small...  more »

25 ../images/no_pic.png Bare Land
URGENT
 Kelaniya 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 400,000 Per Perch

Land for sale

Thalawaththabathalakotuwa Kela..

  10 perches land for sale2km to kelaniya Templeprice can be negotiateplease call for more details...  more »

26 /pics/317087/thumb_424_317087_1571927426_956. Land With House
 Kelaniya 

    Land With House


  Rs. 72M

Land for sale in Kelaniya

Galedanda road Kelaniya

  Land for sale in Kelaniya120 perch land for sale in Kelaniya galedanda road 200Ft road frontage 600000 per per...  more »

27 ../images/no_pic.png Bare Land
 Kelaniya 

 • 19.5 perches    Bare Land


  Rs. 740,000

195 perches land

Galleadanda roadgonavalakelani..

  pLand for sale in Kelaniya near Kelani temple 195 perches p...  more »

Lands for Sale in Kelaniya

Kelaniya, located along the banks of the Kelani River, is one of the most well-known highly residential areas found in Sri Lanka. While its true beginnings are unknown, the city is said to be at least 2600 years old, making it one of the oldest inhabited settlements in the country. Without a doubt, the single most important thing that makes this region stand out is the ancient Temple, a place that is filled with a lot of myths and legends. It also receives hundreds and thousands of devotees each year, making the surrounding areas quite attractive for service-based businesses. As a result, the local real estate industry has seen a boom, with properties for sale in Kelaniya that includes lands for sale in Kelaniya area as well as residential properties for sale in Kelaniya becoming some of the most sort-after real estate assets seen anywhere on the island. 

If you are a property hunter who is thinking of obtaining one of the properties for sale or properties for rent in Kelaniya, be it a house or a Kelaniya land for sale, then remember to consider the below facts before making a final decision. Let's assume that you are a buyer who is currently looking for 5 mins to highways rectangular land great for building a house. If so, then consider buying a size 15 20 feet wide bare land for sale in Wanawasala area that might offer you exactly the type of property you want. On the other hand, you might be looking for a unique Waragoda Estate Kelaniya 93 perch land in Kelaniya, a large property that is suitable for an industrial purpose. In this case, consider going for land for sale in Waragoda Kelaniya road that is located close to the Thorana Junction for the best opportunities. 

Regardless, when looking at a Kelaniya map you will realise that this zone has a much higher diversity of properties compared to most other parts of Sri Lanka. As such, if you are looking for a more obscure type of property, such as a flat natural solid ground square shape bare land for sale in Kelaniya that is located in close proximity to the Kandy road 600 metres from Pattiya junction, then youll be able to find such property without having to spend too much energy. In this case, remember to go for a property located in Station Road to discover what you want. It might also be that you are looking for bare land for sale, a 150p prime property facing the Kandy road. If so, then expand your search to include all the valuable land for sale in Peliyagoda to discover your ideal property.