සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/295473/thumb_424_295473_1559038987_2383.jpeg Land with house
3
 Kelaniya 

 • 60 perches   Land with house


  Rs. 1.1M Per Perch

Land with House for sale in Kelaniya

Wanawasala Road Kelaniya

  For Immediate sale Good Residential Property in Kelaniya Wanawasal Road Peaceful surrounding Good Neighborho...  more »

4 /pics/321443/thumb_424_321443_1575120354_4345.jpg Land with house
6
 Kelaniya 

 • 54 perches   Land with house


  Rs. 1M Per Perch

Land Sale In Kelaniya

waragoda estate Kelaniya

  Excellent flat land in a highly residential are at Waragoda Estate Kelaniya 54 perch in size5 km to Colombo 1 ...  more »

5 ../images/no_pic.png Land With House
 Kelaniya 

    Land With House


  Rs. 525,000 Per Perch

Land for sale kelaniya

Hunukade road Kelaniya

  Call for more details4111d 1st lane hunukade roadkadirage watta gonawala...  more »

6 /pics/317087/thumb_424_317087_1571927426_956. Land With House
 Kelaniya 

    Land With House


  Rs. 72M

Land for sale in Kelaniya

Galedanda road Kelaniya

  Land for sale in Kelaniya120 perch land for sale in Kelaniya galedanda road 200Ft road frontage 600000 per per...  more »