සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Negombo (144 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Land with house for sale/rent
URGENT
1
 NEGOMBO 

 • 13.1 perches   Land with house


  Rs. 490,000 Per Perch

Land For Sale

THALADUWA

  500 M To Negombo Bus Stand,rail Way Station,, Genaral Hospital,, Schools ,, Classes And Colombo Main Road,,...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 NEGOMBO 

 • 12 perches   Bare Land


  Rs. 225,000 Per Perch

Land In Negombo

MAIN ROAD TO NEGOMBO

  12 25 And 30 Perches Plots Of Land Available For Sale. Close To Nawaloka Hospital And Maris Stella College And...  more »

 Coconut land for sale/rent
5
 Negombo 

 • 160 perches   Coconut land


  Rs. 90,000 Per Perch

1 acre land for sale

Jubille Mawatha

  1 acre coconut land with bare base for building.Clear title.Single owner.5 teak trees available.Electricity a...  more »