සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Negombo (90 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
 Negombo 

 • 22 perches   Bare Land


   

Land for Sale in Negombo

Koppara Junction,Negombo

  22 Perches Land for Sale in Koppara Junction, Hart of the Negombo Town. Just 50 meters to Negombo Colombo main...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Negombo 

 • 28.1 perches   Bare Land


  Rs. 150,000 Per Perch

Land for Sale in Katana

Madampella

  13.7 perches & 14.4 perches 2 blocks of bare lands for Sale in Katana, Madampella road, Gampaha district, West...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Negombo 

 • 12.8 perches   Bare Land


  Rs. 325,000 Per Perch

Land for sale in negombo

Thibirigaskatuwa, negombo Y Ju..

  Valuable land for sale Thibirigaskatuwa, negombo Y Junction 100m to main bus road 150m to St. Nicholas Inte...  more »