සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Beachfront land for sale/rent
8
 Negombo 

 • 390  perches   Beachfront land


  Rs. 117M

Negombo-Beachfront Land

Pamunugamuwa

  BEACHFRONT PROPERTY- NEGOMBO, KAPUNGODA. Nearly 2.5 acres (389.5 perches) prime property available for sal...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Negombo 

 • 16 perches   Bare Land


  Rs. 600,000 Per Perch

Land for sale in Negombo

Telwatta Junction (IN Wabadda ..

  16 perches land, located in a tranquil , peaceful highly residential & well secured convenient location Close ...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Negombo 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 375,000 Per Perch

Land in negombo

Kularathna mawatha

  🛫🛫 LAND IN NEGOMBO 🛫🛫 📲📲📲 0703697707 📲📲📲 Viber ,whtsapp ,imo    Lan...  more »

 Land with house for sale/rent
10
 Negombo 

 • 30 perches   Land with house


  Rs. 1.85M Per Perch

Negombo

Thaladuwa Road

  30 perches land with house ( property address: Thaladuwa road , Negombo.) Open to all offers. -1 minutes...  more »