සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Negombo (103 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
2
 Negombo 

 • 17 perches   Bare Land


  Rs. 600,000 Per Perch

Land for sale in Negombo

Telwatta Junction (IN Wabadda ..

  18 perches land, located in a tranquil , peaceful highly residential & well secured convenient location Close ...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Negombo 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 350,000 Per Perch

Land in negombo

Kularathna mawatha

  🛫🛫 LAND IN NEGOMBO 🛫🛫 📲📲📲 0703697708 📲📲📲 Viber ,whtsapp ,imo    Lan...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Negombo 

 • 12.8 perches   Bare Land


  Rs. 325,000 Per Perch

Land for sale in negombo

Thibirigaskatuwa, negombo Y Ju..

  Valuable land for sale Thibirigaskatuwa, negombo Y Junction 100m to main bus road 150m to St. Nicholas Inte...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 NEGOMBO 

 • 11 perches   Bare Land


   

Land In Negombo

MAIN ROAD NEGOMBO

  11 , 9, 20, Or 60 Perches Land Close To Nawaloka Hospital. Inspection By Prior Appointments Only. Very Strictl...  more »