සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Negombo (202 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Coconut land for sale/rent
5
 Negombo 

 • 160 perches   Coconut land


  Rs. 90,000 Per Perch

1 acre land for sale

Jubille Mawatha

  1 acre coconut land with bare base for building.Clear title.Single owner.5 teak trees available.Electricity a...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Negombo 

 • 27 perches   Bare Land


  Rs. 800,000 Per Perch

Land for Sale in Negambo

Goods Shed Road, Negombo

  Good Residential Property in Negombo (Goods Shed Road) 15 feet wide road access 80 feet road frontage 100...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Negombo 

 • 10 perches   Land with house


  Rs. 9.9M

House in negombo

Akkara 50

  Prime Group offers you this magnificent 14 unit elegant, the most affordable housing project within the well-d...  more »

 Land with house for sale/rent
4
 Negombo 

 • 10 perches   Land with house


  Rs. 350,000 Per Perch

to Colombo

Chilaw Road

  10 Parch land with small house for immediate sale in Chilaw Road in Negombo. ( Opposite Cargills Food city - D...  more »