සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Negombo (107 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
5
 Negombo 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 350,000 Per Perch

Land in negombo

Kularathna mawatha

  🛫🛫 LAND IN NEGOMBO 🛫🛫 📲📲📲 0703697708 📲📲📲 Viber ,whtsapp ,imo    Lan...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Negombo 

 • 52 perches   Bare Land


  Rs. 400,000 Per Perch

Land for sale in Negombo

Basiyawatta

  52 Perch land located 5km away from Negombo town for sale A suitable land for tourism. Next to Negombo - Ja...  more »

 Land with house for sale/rent
4
 Negombo 

 • 72 perches   Land with house


  Rs. 700,000 Per Perch

Land for sale in Negombo

Kimbulapitiye

  72 perches land with house for sale in Negombo.In front of Seylinco Sussex international school.1.5 km to colo...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Negombo 

 • 17 perches   Bare Land


  Rs. 600,000 Per Perch

Land for sale in Negombo

Telwatta Junction (IN Wabadda ..

  18 perches land, located in a tranquil , peaceful highly residential & well secured convenient location Close ...  more »