ශ්‍රී ලංකාවේ ප‍්‍රාග්ධන ලාභ බද්ද සහ ඉන් දේපළ සඳහා ඇති වන බලපෑම්

ප‍්‍රාග්ධන ලාභ බදු යනු කුමක්ද? ප‍්‍රාග්ධන ලාභ බද්ද (Capital Gains Tax) යනු ආයෝජන වත්කම් උප ලබ්ධි කරගැනීම මත පනවනු ලබන බදු වර්ගයකි. මෙම බදු අය කරනු ලබන්නේ දේපළක් හෝ ආයෝජනයක් විකිණීමෙන් ලබන ලාභය මත [...]