නිවාස සහ මහල් නිවාසවල මිල ගණන් සර්වකාලීනව ඉහළ මට්ටමටකට:LankaPropertyWeb

LankaPropertyWeb හි නිවාස මිල දර්ශකයේ (HPI) නවතම නිකුතුවේ 2021 4 වන කාර්තුව(Q4) දත්ත වලට අනුව, 2020 Q4 හා සසඳන විට 2021 Q4 හි නිවාසවල සමස්ත විකුණුම් මිල 22.53% කින් සහ මහල් නිවාස 17.68% කින් ඉහළ [...]