இலங்கையிலுள்ள மூலதன ஆதாய வரி மற்றும் சொத்துகளின்மீது அதன் தாக்கமும்

31/03/2018 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது

மூலதன ஆதாய வரி என்றால் என்ன?
மூலதன ஆதாய வரி (சி.ஜி.டி.) என்ற வரியானது, முதலீட்டு சொத்துகளின்மீது இருக்கும் நம்பத்தன்மையை குறிப்பது. சி.ஜி.டி. என்ற வரியானது, ஒரு சொத்து விற்பனை அல்லது முதலீடு செய்வதன் மூலம் கிடைக்கும் லாபத்தின்பால் செலுத்தப்படுவதாகும். இது சமீபத்தில் 2017 ன் 24 ஆம் இலக்க வருவாய் சட்டத்தின்கீழ் இலங்கையில் மறுஅறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது, மேலும் இது ஏப்ரல் 1 2018 ல் இருந்து அமுல்படுத்தப்படும். எனினும் இது, சொத்துகளை வாங்குதல், மேம்படுத்தல் மற்றும் விற்பனை செய்தல் போன்றவற்றில் ஏற்படும் எந்தவிதமான செலவுகளையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, அவற்றை மொத்த தொகையிலிருந்து குறைக்கிறது. எந்தவிதமான நிலம், கட்டிடம், இயந்திரம் மற்றும் பங்குகளையும் மூலதன சொத்துகள் உள்ளடக்குகிறது. எனினும், பங்குச் சந்தையிலிருந்து கிடைக்கப்பெறும் மூலதன லாபங்கள் இலங்கையின் தற்போதைய சட்டத்திலிருந்து விலக்கப்படும். லாபங்களில் 10% வரியாக செலுத்தப்படவேண்டும், மேலும் இது ஏப்ரல் 1 2018 ல் இருந்து அமல்படுத்தப்படும்.

சி.ஜி.டி. யின் விதிவிலக்குகள் யாவை?
• ஒரு தனிநபரின் முதன்மை குடியிருப்பு, அது விற்பனைக்கு முன்னர் அவரால் தொடர்ந்து 3 ஆண்டுகள் சொந்தமாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் மேலும் அவர் அதில் குறைந்தது 2 ஆண்டுகள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை வாழ்ந்திருக்கவேண்டும் (தினசரி அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது)
• ஒருவேளை லாபம்/ஆதாயம் 50,000 திற்கு குறைவாகவும் மற்றும் ஒரு ஆண்டிற்குள் மொத்த லாபத்தின் (பல்வேறு ஆதாயங்களிலிருந்து) கணக்கு 600,000 திற்கும் குறைவாக இருந்தால்
• முதலீட்டு சொத்தானது இரண்டு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட பகுதிகளால் உணரப்படுதல்
• கூட்டாக சொந்தமாக்கப்பட்ட முதலீட்டு சொத்தின் நம்பகத்தன்மை
• வர்த்தக பங்கு அல்லது மதிப்பு குறைவான சொத்து

எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
செப்டம்பர் 30, 2017 ன்படி, முதலீட்டு சொத்தின் செலவானது, அதாவது நீங்கள் ஒரு நிலத்தை 2000 ல் வாங்கியிருந்தால், அந்நிலத்தின் விலையானது செப்டம்பர் 30, 2017 ன்படி இருக்கும் விலையாகத்தான் இருக்கும். ஒருவேளை சொத்தை நீங்கள் அந்த தேதிக்கு பின்னர் வாங்கியிருந்தால், அதன் விலையானது அச்சொத்தை வாங்குவதற்கான விலையாகவே இருக்கும்.

மூலதன ஆதாயம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
உதாரணமாக
• ஜனவரி 10, 2010 ல் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நிலம் = ரூ. 10,000,000
• 2012 ல் அந்நிலத்தில் ஒரு வீடு கட்டப்பட்டது. விலை = ரூ. 15,000,000
• 30.09.2017 ன்படி அந்நிலம் & வீட்டின் சந்தை மதிப்பு = 32,000,000
• 01.12.2017 ன்படி வீட்டை புதுப்பித்ததற்கான செலவுகள் = ரூ. 1,000,000
• 01.10.2018 அன்று நிலம்+வீடு விற்கப்பட்டது = 35,500,000
• சொத்து விளம்பரம், மதிப்பீடு மற்றும் சட்ட செலவுகள் = 400,000
நிலம் & வீடு + மேம்பாடுகள் + தற்செயலான செலவுகள் = 32,000,000 + 1,000,000 + 400,000
= 33,400,000
01.05.2018 ன்படி சொத்தின் மூலதன ஆதாயம் = <விற்பனை விலை> – <30/09/17 ன்படி செலவு>
= 35,500,000 – 33,400,000
= 1,600,000
செலுத்தப்படவேண்டிய சி.ஜி.டி. = 10% of 1,600,000 = 160,000

எப்போது ஒரு சொத்து நம்பப்பட்டதாய் கருதப்படுகிறது (அதாவது நீங்கள் எப்போது சி.ஜி.டி. செலுத்தவேண்டும்)?
• நம்பகத்தன்மையின்பால் பெறப்படும் அல்லது பெறவேண்டிய தொகை (விற்பனைக்காக பெறப்பட்ட தொகை)
• ரொக்கத்தை தவிர பெறப்படும் சலுகை (உதாரணமாக ஒரு சொத்திற்கு மாற்றாக மற்றொரு சொத்து பரிமாற்றம் செய்யப்படுதல்)
• ஒரு சொத்தை சொந்தமாக்கும்பொருட்டு பெறப்படும் தொகை (உதாரணமாக மாற்றியமைத்தல், பழுது பார்த்தல்)
• ஒரு விருப்பத்தை அனுமதித்தல்
• சொத்தின் உரிமையாளரை மாற்றுதல் (உதாரணமாக விற்பனை, பரிமாற்றம், விநியோகம், மாற்றம், ரத்து, இழப்பு, சேதம்)
• ஒரு தனிநபரின் இறப்பு
• சொத்தின் பிடிமனம் குறித்த நம்பகத்தன்மை (குத்தகை, எழுதி-கொடுத்தல், குடியிருப்பு மாற்றம்)

குடியிருப்பு மாற்றம் (2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உள்நாட்டு வருவாய் சட்டத்தின் பிரிவு 69 & 70)
ஒரு வெளிநாட்டவர் இலங்கையின் குடிமகன் ஆகி, அவர் இருந்த முந்தைய நாட்டின் குடியிருப்பற்றவராக ஆகும்போது, அந்த நபரால் வெளிநாட்டில் கொண்டிருக்கப்பட்டிருந்த சொத்துகள் நம்பப்பட்டதாய் கருதப்படும் மேலும் அதன் மதிப்புக்கேற்றவாறு சி.ஜி,டி. செலுத்தப்படவேண்டும்.
இலங்கையில் குடிமகனாக இருக்கும் ஒரு நபர், இலங்கையின் குடிமகனாக இருப்பதிலிருந்து நிறுத்தப்பட்டால், அந்நபர் குடியிருப்பற்றவராக ஆகும் முன்னரே உடனடியாக அவருக்கு சொந்தமாக்கப்பட்ட அனைத்து சொத்துகளும் நம்பப்பட்டதாய் அவர் நடத்தப்படுவார்.
ஒரு நபர் ஒரு குடியுரிமை பெறுவதற்கு முன்னர் அல்லது குடியுரிமை பெறுவதிலிருந்து நிறுத்தப்பட்டவராய் ஆன பின்னர், உடனடியாக இவை அந்நபரின் உள்நாட்டு சொத்துகளுக்கு பொருந்தபடமாட்டாது.

ஒரு சொத்தை மாற்றுவதன் மூலம் என்ன நடக்கும்?
உடனிருப்பவருக்கு சொத்தை மாற்றுகையில் (குழந்தை, பேரக்குழந்தை, உறவினர், முதலியன), வாழ்க்கைத் துணை அல்லது இறந்த/விவாகரத்து பெற்ற முன்னாள் வாழ்க்கைத் துணை போன்றோருக்கு, வாங்குவதற்காக கையகப்படுத்தப்படும் செலவானது சொத்தின் நிகர விலை (30.09.2017 ன்படி அதன் நிகர விலை) அல்லது 01.04.2018 க்கு பிறகான கையகப்படுத்தும் செலவாக இருக்கும். இடமாற்றத்திற்கு, சொத்தின் சந்தை மதிப்பு கருதப்படும்.
உதாரணமாக
1. A ஒரு நிலத்தை ரூ. 5,000,0000 க்கு வாங்குகிறார்
2. 30.09.2017 னபடி நிலத்தின் மதிப்பு 6,000,000 (நிகர விலை)
3. A நிலத்தை B க்கு 15.08.2018 அன்று மாற்றுகிறார்
4. A விற்கு எந்த ஆதாயமும்/நஷ்டமும் இல்லை (அதாவது எந்த சி.ஜி.டி.யும் செலுத்தப்பட வேண்டியதில்லை)
5. 30.12.2018 அன்று B நிலத்தை 7,500,000 க்கு விற்பனை செய்கிறார்
6. B க்கான வரி செலுத்தப்படவேண்டிய மூலதன ஆதாயம் 7,500,000 – 6,000,000 = 1,500,000
நான் எப்போது மற்றும் எப்படி சி.ஜி.டி. செலுத்தவேண்டும்?
முதலீட்டு சொத்தின் நம்பகத்தன்மை உணரப்பட்ட 1 மாதத்திற்குள் சி.ஜி.டி. அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, வரியானது செலுத்தப்படவேண்டும்.

சொத்துக்களின்பால் ஏற்படும் நஷ்டங்களுக்கெதிராய் நான் சி.ஜி.டி. அமைக்கலாமா?
இல்லை, மூலதன சொத்துக்களின்பால் ஏற்படும் நஷ்டங்களுக்கெதிராய் நீங்கள் சி.ஜி.டி. யை அமைக்கமுடியாது

இது எப்போது அறிவிக்கப்பட்டது?
இலங்கை அரசு, 2018 ஆம் ஆண்டின் பட்ஜெட் பேச்சின்போது முதன்முதலாக மூலதன ஆதாயத்திற்கான வரி குறித்த திட்டங்களை அறிமுகம் செய்தது. இதன்பால் எந்த அசைக்கமுடியா சொத்துகள் உட்பட மூலதன சொத்துகளை உள்ளடக்கும் பரிவர்த்தனைகளுக்கு 10% விலை பொருந்தும் என முன்மொழியப்பட்டது.
எனினும், இலங்கை அரசு குறிப்பிடத்தக்க 45% மூலதன ஆதாய வரிகளை கொண்டிருந்த வரலாற்றை கொண்டிருக்கிறது, அது பின்னர் 25% மாக 1978 ல் குறைக்கப்பட்டு, இறுதியாக தற்போதைய முதன் மந்திரி, கெளரவமிக்க. ரணில் விக்ரமசிங்கேவால் 2002 ல் ஒழிக்கப்பட்டது

இது யாருக்கு பொருந்தும்?
கிடைப்பெற்றுள்ள ஆதாரங்களின்படி, இது வெளிநாட்டவர் மற்றும் உள்நாட்டவர் இருவருக்குமே பின்வரும் இரு அடிப்படை விதிகளான, ஒருவேளை சொத்தானது 10 ஆண்டு காலத்திற்குள் கொள்முதல் செய்யப்படுதல் மற்றும் அடுத்தடுத்த விற்பனையின் மூலம் லாபம் செய்விக்கப்படுதல் ஆகியவற்றின்பால் சி.ஜி.டி. பொருந்தும்.

வரியானது செயல்படுத்தப்படுவதற்கான காரணம் என்ன?
சி.ஜி.டி. உள்ளடக்கப்படுவதற்கு ஆதரவாக பல காரணங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன, அவற்றுள் முதன்மையானது, உள் கட்டமைப்பில் அரசு செலவிடுவதுதான் ரியல் எஸ்டேட் சொத்துக்களின் விலைகளை உயர்த்த பெருமளவில் உதவியுள்ளது எனவே, அத்தகைய பரிவர்த்தனைகள் மூலம் அரசும் அனுகூலமடைவது ஏற்றதேயாகும்.
சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் (ஐ.எம்.எப்) பரிந்துரைப்படி இதுவும் சீரமைப்புகளின் ஒரு பகுதியே என்றும், இதன்பால் ஜி.டி.பி. யின் வரி வருவாய் விகிதத்தை உயர்த்தக்கோரியும் நிர்வாகத்திற்கு அது அறிவுறுத்துகிறது. சி.ஜி.டி. யின்பால் விதிக்கப்படுவதை ரூ. 5 பில்லியன் அளவிற்கு உயர்த்த அரசு எதிர்பார்க்கிறது, இது 2017 ஆம் ஆண்டு அரசால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வரி வருவாயின் 0.27% திற்கு சமமாகும்.

எத்தனை இதர விதிகளும் பொருந்தக்கூடும்?
தற்போது, சொத்தின்பால் பொருந்தும் ஒரே இதர வரி 4% முத்திரை வரி மட்டுமே, இது ஒரு பத்திர உரிமையாளரை பதிவு செய்யும்போது கட்டணமாக விதிக்கப்படுகிறது.

இலங்கை சொத்து சந்தையில் வரியின் தாக்கம்
சி.ஜி.டி. செயற்படுத்துகை குறித்த தொழிற்கருத்து வகுக்கப்பட்டுள்ளது. சிலர் இதை தேவையான நிலையே என்று கண்டாலும், பலர் இதன் தெளிவற்ற செயற்படுத்துகை இயல்பை குறித்து கவலை கொள்கின்றனர். ஒருவேளை சி.ஜி.டி. ஆனது அதிகாரப்பூர்வமாக கட்டணம் வசூலிக்கும் நடைமுறையுடன் இயற்றப்பட்டிருந்தால், இது போன்ற பிரச்சனைகளின்பால் இருக்கும் தெளிவற்ற சர்ச்சைகள் பல பங்குதாரர்களுக்கு வரி குறித்த கவலையாகத்தான் இருக்கும்.
ரியூட்டர்களை பொறுத்தவரை, சி.ஜி.டி. செயற்படுத்துகை குறித்த பிரதமரின் அறிவிப்புப்படி, வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் கிட்டத்தட்ட ரூ.5 பில்லியன் மதிப்புள்ள சொத்துகளை விற்றுள்ளனர் என்று மதிப்பிட்டு காட்டுகிறது.
பங்குதாரர்களின் மற்றொரு முக்கிய கருத்தானது, சி.ஜி.டி. செலுத்துவதை தவிர்க்க 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக முதலீட்டாளர்கள் சொத்துகளை கைக்கொண்டிருப்பர் என்பதால், குறைவான உற்பத்தித்திறன் கொண்ட சொத்துகள் மீது முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனமானது கதவடைப்பு விளைவை ஏற்படுத்திடக்கூடும் என்பதாகும்.

சி.ஜி.டி. குறித்து எனக்கு மேலும் கேள்விகள் இருந்தால் என்ன செய்வது?
நீங்கள் 2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உள்நாட்டு வருவாய் சட்டத்தை ஆலோசிக்கலாம் அல்லது அறிவுரைக்காக ஒரு வழக்கறிஞரை அணுகலாம்.

Posted Date: 1st May 2018

Recommended Posts
Comments
pingbacks / trackbacks

Leave a Comment