සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Ampara (10 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts

 

Filter by:

 Bare Land for sale/rent
1
 Ampara 

 • 383 perches   Bare Land


  Rs. 900,000 Per Perch

Land Sale 383 Purchase

Main Street, Arugambay-Pottuvi..

  This Land Situated pottuvil Arugambay. This very famous tourist area....  more »

 Ampara 

 • 05 acres   Paddy land


   

Paddy Land For Sale

Main Road

  A plot of land (paddy Field) called Sinna niyanthala Kandam in extent of 05 acres in the Division of Malligai...  more »

 Ampara 

 • 4 acres   Paddy land


  Rs. 2.5M Per Acre

Paddy land sale

Savalakadi

  4 Acres paddy land for sale More than 40 bags yields per Acre Savakakadi APC center. ...  more »

 Ampara 

 • 44 perches   Bare Land


  Rs. 7.2M

Land for sale in Ampara

 

  2mints away from ampar town Good neighborhood Can be taken in parts (කොටස් වශයෙන් ග...  more »

 Ampara 

 • 57 perches   Bare Land


  Rs. 30,000 Per Perch

Land For Rent

Ampara Kalmuna main Road

  Ampara Kalmuna Main Road( Land vehicle yard shootable Land)...  more »

 Ampara 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 70,000 Per Perch

Land for sale In Ampara

 

  70,000 Per Perch. (Neg) More than 20 perches available. All facilities are available. 8Km from Ampara, 2Km ...  more »