සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/328952/thumb_424_328952_1579677952_0397.jpg
Coconut land
1
 Anuradhapura 

 • 50 perches    Coconut land


  Rs. 300,000 Per Perch

Anuradhapura

Jayasiripura Anuradhapura

  50 perches coconut and thekka land br near to malwathu oyabr good for a hotel or villabr With Free deedsbr ...  more »

2 /pics/327110/thumb_424_327110_1578811456_2583.jpg
Land with house
3
 Anuradhapura 

 • 34 perches    Land with house


  Rs. 1M Per Perch

34 perches land with house at Stage1

Harishchandra Mw Anuradhapura

  34 perch land with house in Harschandra mawatha stage 1 Anuradhapura for sale very close to the govenment hos...  more »

3 /pics/325677/thumb_424_325677_1577953140_5878.jpeg
Bare Land
1
 Anuradhapura 

 • 240 perches    Bare Land


  Rs. 3.5M

Land for sale in Anuradhapura

Anuradhapura

  There is a land of 1 12 acres near by Anuradhapura town with all the facilities including three phase electric...  more »

5 /pics/322927/thumb_424_322927_1575985614_2724.jpg
Land with house
1
 Anuradhapura 

 • 48 perches    Land with house


  Rs. 600,000 Per Perch

Land for Sale in Anuradhapura

 

  5km to Anuradhapura Main BOC Branchbr 2 Houses build on the landbr WaterElectricitybr Clear deedsbr Price c...  more »

6 /pics/321871/thumb_424_321871_1575367256_4708.jpg
Bare Land
1
 Anuradhapura 

 • 125 perches    Bare Land


  Rs. 80,000 Per Perch

Anuradhapura Sacred City

katukaliyawa Anuradhapura

  clear documentsbr like for exchage vehiclesbr near the all sacred placebr ...  more »

7 /pics/321538/thumb_424_321538_1575204437_0504.jpeg
Bare Land
5
 Anuradhapura 

 • 36 perches    Bare Land


  Rs. 2.8M

Land for sale in Kawarakkulama

Matale Road Anuradhapura

  150m to matale road near kawarakkulama junctionbr 95 KM to Anuradhapura town br Deed type jayaboomibr br lan...  more »

11 /pics/316003/thumb_424_316003_1578115250_5168.jpeg
Bare Land
3
 Anuradhapura 

 • 19 perches    Bare Land


  Rs. 130,000 Per Perch

Land for sale in Anuradhpura

saliya mawatha Anuradhapura

  A bare land with 21 perch land for sale in Anuradhapura br 35 km from city center clear deed Sinnakkara Face...  more »

12 /pics/314540/thumb_424_314540_1570593895_53.jpg
Land with house
4
 Anuradhapura 

 • 65 perches    Land with house


  Rs. 59.5M

HotelLand for sale

Anuradhapura

  The hotel is located in old town close to nuwara wewa tankTwo story building experience with natural greenery...  more »

13 /pics/309636/thumb_424_309636_1570169148_183.jpg
Bare Land
3
 Anuradhapura 

 • 2000 acres    Bare Land


   

2000 acres land for sale

2000 acres land for sale Anura..

  2000 acres land for salebr ideal for fruit plantation br ideal for agriculture plantation br ideal for diary f...  more »

15 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Anuradhapura 

    Bare Land


  Rs. 95,000 Per Perch

Valuable land for sale

Pandulagama Anuradhapura

  Perches 42 k ha 132 bagin kotas dekak ethabr br Ithamath ikmanin mudal hadisiyakata denne anuradhapura new to...  more »