සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Mawanella (32 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
6
 Mawanella 

 • 60 perches   Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Nature At Its Best

ARANAYAKE ROAD

  60 Perch Land. 5 Km To Mawanalla. facing Ma Oya. Good Residential Area. Wall And 15ft Gate. all facilities ...  more »

 Land with house for sale/rent
2
 Mawanella 

 • 70 perches   Land with house


  Rs. 350,000 Per Perch

Land with house

Hingula

  Land in A1 Road with a small house Front 15 feet width And back more than 40 feet width Total of 70 perc...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
1
 Mawanella 

 • 12 perches   Bare Land


  Rs. 475,000 Per Perch

land for quick sale

beside of the zahira central c..

  land in mawanella beside of zahira central collage and jummah mosque 5 min to A1 main road verry low pri...  more »

URGENT
 Mawanella 

 • 240 perches   Rubber land


  Rs. 15,000 Per Perch

Hemmathagama

 

  මාවනැල්ල නගරයේ සිට කිලෝමීටර් හතක් දුරින...  more »

 Mawanella 

 • 12 perches   Bare Land


  Rs. 1.3M

Land for sale

 

  Pradana parata muhunala laight wathura ati pinnawala ali anathagarayata saha zoo ekata itha asannawa thanithal...  more »

 Mawanella 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Quick sale

Pahala kadugannawa

  20p land sale in pahala kadugannawa 50m to colombo -kandy main road...  more »