සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Bare land for Sale in Koggala (7 properties)


6 /pics/270027/thumb_424_270027_1542366199_2948.jpg Bare Land
7
 Koggala 

  • 800 perches    Bare Land


    Rs. 320M

Elevated large lake plot SLR 012

 

    This is the last elevated lake front plot of land Perfect location for a water front hotel boutique hotel ran...  more »

7 /pics/270046/thumb_424_270046_1542368168_2057.jpg Bare Land
6
 Koggala 

  • 1280 perches    Bare Land


    Rs. 68.8M

Land with panoramic views SLR 013

 

    This old cinnamon plantation of 8 plus acres including two hills with panoramic views From these two peaks yo...  more »