සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kotugoda (4 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts

 

Filter by:

 Kotugoda 

  • 25 perches   Bare Land


    Rs. 220,000 Per Perch

Land for sale in Kotugoda

Parisara Mwatha

    25 purchases for sale in Kotugoda. Per Purchase Rs.220000.00 . Walking distance to Miuwangoda Road....  more »