සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kotugoda (5 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts

 

Filter by:

 Kotugoda  

  • 12 perches   Bare Land


    Rs. 166,000 Per Perch

Raddolugama land sale

Lanciyawadiya

    Nearly Raddolugama housing scheme 800m, Galiganeliya junction 1km, face to carpat Road. Electricity / Water wi...  more »