සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/333005/thumb_424_333005_1581679453_4052.jpg Land with house
6
 Minuwangoda 

  • 40 perches   Land with house


    Rs. 385,000 Per Perch

Land for Sale In Dagonna Minuwangoda

Dagonna Rd Minuwangoda

    40 Perches Land and basic house for in Dagonna Road Minuwangoda with in the limits of Minuwangoda Urban Counci...  more »

2 /pics/307515/thumb_424_307515_1570606262_5946.jpg Land with house
2
 Minuwangoda 

  • 30 perches   Land with house


     

Land for Sale in Minuwangoda

Hadirama junction Minuwangoda

    15 Perches Land for sale at Dagonna Katana road Minuwangoda close to Hadirama junction About 2 Km away from ...  more »