සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Matale (85 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Cultivated Land for sale/rent
3
 Matale 

 • 57 perches   Cultivated Land


   

Land for sall

33 mahadewata lane matale

  Very nearest to Matale town.750 meates to town.Flat and squar shape.,no busy place. ...  more »

 Land with house for sale/rent
4
 Matale 

 • 30 perches   Land with house


  Rs. 4.9M

Kumbiyangoda road

Purijjala gama meda road

  15min. to Matale city, Newly built house with all facilities, quite area (price is negotiable)...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Matale 

 • 16 perches   Bare Land


  Rs. 280,000 Per Perch

Land for Sale in Matale

Matale/Dambulla Main Road

  16 perches flat bare land. 50 meters from Matala/Dambulla main road. Located in back of Kottegoda Batik sho...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Matale 

 • 58 perches   Bare Land


  Rs. 95,000 Per Perch

sell in land ukuwela

ukuwela

  Ukuwela to Nugapitiya Road Near to carpet road, Quiet & good environment From this land with electricity /...  more »

 Bare Land for sale/rent
6
 Matale 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land for Sale in Matale.

 

  There is a 20 perches Land, close to Matale Town is for sale by Owner . Very close to A 9 Road. Great location...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Matale 

 • 13 perches   Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Land for sale in Matale

 

  samanthawa road, Aluwihara, matale Residential Area, 300 M to A9 Road, 2 Km to matale town. 6 coconut tr...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Matale 

 • 25 perches   Bare Land


  Rs. 150,000 Per Perch

Land For Sale In Elwala

Elwala

  Valuable Land for Sale near Elwala Junction. > 250 m from elwala junction. > 4 km to matale city > 22 km to...  more »