සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Matale (69 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
4
 Matale 

 • 58 perches   Bare Land


  Rs. 95,000 Per Perch

sell in land ukuwela

ukuwela

  Ukuwela to Nugapitiya Road Near to carpet road, Quiet & good environment From this land with electricity /...  more »

 Bare Land for sale/rent
6
 Matale 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 300,000 Per Perch

Land for Sale in Matale.

 

  There is a 20 perches Land, close to Matale Town is for sale by Owner . Very close to A 9 Road. Great location...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Matale 

 • 13 perches   Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Land for sale in Matale

 

  samanthawa road, Aluwihara, matale Residential Area, 300 M to A9 Road, 2 Km to matale town. 6 coconut tr...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Matale 

 • 25 perches   Bare Land


  Rs. 150,000 Per Perch

Land For Sale In Elwala

Elwala

  Valuable Land for Sale near Elwala Junction. > 250 m from elwala junction. > 4 km to matale city > 22 km to...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Matale 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 495,000 Per Perch

Clear Deed

Main

  This is a Great Land to Build your Home Very closer to Matale Town.10 perches Bare Land for Sale in Matale....  more »