සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land with house for sale in Colombo 7 (32 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Land with house for sale/rent
2
 Colombo 7 

 • 23 perches   Land with house


  Rs. 16M Per Perch

23p Land For Sale

Bauddhaloka Mawatha

  Land with an old building for sale off Bauddhaloka Mawatha, Col 07. -23.5 perches -20ft wide private access ...  more »

 Land with house for sale/rent
 Colombo 7 

 • 23 perches   Land with house


  Rs. 15M Per Perch

Land with House

Bauddhaloka Mawatha

  Land with old 2 houses for sale at Bauddhaloka Mawatha 15M Per Perch (Negotiable) ...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Colombo 7 

 • 30 perches   Land with house


  Rs. 17M Per Perch

Land in Colombo 7

Horton place

  30 perch land (Square block) - 20 feet road wide & 60 feet road frontage- Land with old house (Expecting on...  more »

 Colombo 7 

 • 18 perches   Land with house


  Rs. 15.5M Per Perch

Land for sale in Colombo 7

Ward plz

  18 perch land for sale in colombo 7. At the heart of colombo city with well build infrastructure, idial for ap...  more »