සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Delgoda (23 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts

 

Filter by:

 Paddy land for sale/rent
2
 Delgoda 

 • 1 acres   Paddy land


  Rs. 1M

Paddy Land

Udupila - Makola road

  අක්කරයක භූමි ප්‍රමාණයකින් යුත් සාරවත් කු...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Delgoda 

 • 18 perches   Land with house


  Rs. 225,000 Per Perch

Land for sale

Meegahawatta , Mahena

  Delgoda mahena p18 land for sale. Nala jalaya,wiiduli pahasukam atha. Milaganan sakajja karagatha heka. Tel 0...  more »

 Bare Land for sale/rent
6
 Delgoda 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 120,000 Per Perch

Land in Delgoda

Delgoda

  Available 10p and 2 lands 5min to Delgoda town 1.7KM to Udupil Primary School 2.7Km to Udupuila Goverment H...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Delgoda 

 • 12.5 perches   Bare Land


  Rs. 4.2M Per Perch

Land in Delgoda

 

  Perch 12.5 න් 5 ක පමණ නිවස ඉදිකර දැනට පදිංචිව ඇත, ...  more »

 Delgoda 

 • 20 perches   Land with house


  Rs. 5.5M ONO

Land with a House-Gampaha

Narampola Road

  - 20 Perches - Property is located on a residential and business area. -Close to Unidil Factory - Approx. ...  more »

 Delgoda 

 • 18 perches   Bare Land


  Rs. 225,000 Per Perch

Land for sale

Mahena

  Delgoda mahena p.18 idamak wikinimata atha. Nala jalaya,widuliyada atha. megahawatta policeyata asanna wana at...  more »

3
 Delgoda 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 210,000 Per Perch

Land For Sale in Delgoda

Daranagama

  බියගම - ඉතා මනරම් නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටා ...  more »

 Delgoda 

 • 26 perches   Bare Land


  Rs. 190,000 Per Perch

Land for sale in delgoda

 

  Dompe nagarayata asannawa 224/207 pradana parata 300m. Dompe nagarayata 800m. Padinchiyata etha sudusu watina ...  more »

 Delgoda 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Land for sale Delgoda town

 

  20 perchase land for sale,entrance from public road Delgoda-Dompe main road with 4 minutes drive to Delgoda to...  more »

 Delgoda 

 • 167 perches   Bare Land


  Rs. 125,000 Per Perch

Dompe

Pugoda road

  Flat surface land for sale in close to dompe town 167 perch 800 meters to pugoda_colombo road/500 meters to ha...  more »

 Delgoda 

 • 63 perches   Bare Land


  Rs. 160,000 Per Perch

Land for sale

 

  63 perches of land for sale. Land is situated in Udupila passing one bus halt towards Weliveriya. 35 meters aw...  more »

 Delgoda 

 • 10.5 perches   Bare Land


  Rs. 225,000 Per Perch

Biyagama

Daranagama Road

  A valuable land in biyagama very close to Biyagama Zone. 1.5km. And 300m to Gampaha kaduwela Bus Route. Bank...  more »

 Delgoda 

 • 53 perches   Bare Land


  Rs. 175,000 Per Perch

Land for sale in delgoda

 

  දෙල්ගොඩ නගරයට ආසන්නව කදුබොඩ බිම් කොටස් 5ක...  more »