සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/287987/thumb_287987_1552978231_1067.jpg Coconut land
1
 Kalutara 

  • 40 acres   Coconut land


    Rs. 69,000 Per Perch

Land for sale in Kalutara

 

    40 Acres for sale in Kalutara 40ft wide access road With coconut rubber and cinnamon...  more »