සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/234580/thumb_424_234580_1527052279_4905.jpg Land with house
6
 Kalutara 

 • 30 perches   Land with house


  Rs. 7M

Your second home in Kalutara town

Serupita Road Kalutara

  Kalutara the western provinces moderate clime city has its own unique identities in the historical Bo tree the...  more »

5 /pics/318919/thumb_424_318919_1573201878_3412.jpg Land with house
2
 Kalutara 

 • 26 perches   Land with house


  Rs. 36.4M

Land for sale in Kalutara

 

  Commercial Land for sale at Wadiyamankada Junction Waskaduwa Kaluthara 26 perches commercial land facin...  more »

8 /pics/291786/thumb_424_291786_1556417825_744.jpg Land with house
4
 Kalutara 

 • 20 perches   Land with house


  Rs. 3M

Dodangoda Kalutara