සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kalutara (67 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Cultivated Land for sale/rent
9
 Kalutara 

 • 140 perches   Cultivated Land


  Rs. 250,000 Per Perch

Land of 140 perches sale

New road

  කළුතර නගරයට කි.මි 1.5 දුරින් අලුත්පාර පෙදෙස...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Kalutara 

 • 35 perches   Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Land for Sale

Horana Road

  3 Km from Kaluthara town on the Horana road. Near Uggalboda central school Electricity Water and telecom lines...  more »

 Coconut land for sale/rent
4
 Kalutara 

 • 60 perches   Coconut land


  Rs. 100,000 Per Perch

Land for sale near the beach

St Anthony's street , Kallamul..

  We have a beautiful 60 perches , block of land for sale near the St Anthony's church in Kalamulla, In Kalutara...  more »

 Cinnamon land for sale/rent
URGENT
7
 Kalutara 

 • 84 perches   Cinnamon land


  Rs. 210,000 Per Perch

Land for Sale

Sri Subuthi Mawatha, Kuda Wask..

  84 Perches Cinnamon land for sale at Waskaduwa, Kalutara.900 m from Galle road, 850m from Bandaragama road and...  more »