සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kalutara (102 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
2
 Kalutara 

 • 17.5 perches   Bare Land


  Rs. 850,000

kalutara Koholana

kalutara

  17.5 P Land for sale in kalutara Koholana (from Koholana Junction towards Serupita Road.) 6.5 KM to Kalutara ...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Kalutara 

 • 152.5 perches   Bare Land


  Rs. 3.5M

Bare Land for Sale

 

  Bare Land, 152.5 Perch. 1 Km from Koholana Junction towards Serupita Road. Access through two road ways, 20 ...  more »

 Land with house for sale/rent
URGENT
6
 Kalutara 

 • 217 perches   Land with house


  Rs. 899,000 Per Perch

Katukurunda

160/4, St Sebastian's Road

  Water front land with scenic view of Kalu Ganga at Kalutara This land is exclusively located facing Kalu Gan...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Kalutara 

 • 58 perches   Bare Land


  Rs. 115,000 Per Perch

Land for Sale

 

  A beautiful 58 perches block of land for sale near the St Anthony`s church in Kallamulla, Kalutara. This is si...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kalutara 

 • 24 perches   Bare Land


  Rs. 1.25M Per Perch

Last Prime Land

OLD ROAD

  Superb Rectangular Flat Land, Ready For Any Construction Projects (commercial Or Residential ).24 Perches Of ...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Kalutara 

 • 22 perches   Bare Land


  Rs. 4M

Land for sell

Payagala

  Gaalu parata asannawa his idama ikmanin wikineemata Milaganan sakachcha kala heka...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Kalutara 

 • 24 perches   Bare Land


  Rs. 210,000 Per Perch

Land for Sale

Galle Road

  24 perch block situated in a perfect location. Quite and serene enviornment in the heart of the kaluthara ar...  more »