සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kalutara (116 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
4
 Kalutara 

 • 22 perches   Bare Land


  Rs. 4M

Land for sell

Payagala

  Gaalu parata asannawa his idama ikmanin wikineemata Milaganan sakachcha kala heka...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Kalutara 

 • 52 perches   Bare Land


  Rs. 275,000 Per Perch

Kalutara 52 Perches Land

Horana Rd. (Malwatta Junction)

  2 Km from Galle Road, (Kalutara Horana Road) 200 Meters from Malwatta Junction, Right hand side Land in t...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Kalutara 

 • 24 perches   Bare Land


  Rs. 210,000 Per Perch

Land for Sale

Galle Road

  24 perch block situated in a perfect location. Quite and serene enviornment in the heart of the kaluthara ar...  more »

 Cultivated Land for sale/rent
1
 Kalutara 

 • 257 perches   Cultivated Land


  Rs. 5.5M

Rubber Land

 

  Rubber cultivated land for sale..257p,18ft wide roads,flat land,5.5M negotiable...0772857466...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Kalutara  

 • 25 perches   Bare Land


  Rs. 160,000 Per Perch

nagoda

kalutra , nagoda

  නාගොඩ රෝහලට - 2km කටුකුරුන්ද හන්දියට -4km මිල ...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kalutara 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 130,000 Per Perch

The land for sale

03rd lane

  The 20 perches land at 03rd lane, uggalboda, kalutara near kalutara/horana bus road faced to paddy field for ...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Kalutara 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 250,000 Per Perch

Land for sale kalutara

Kalutara

  Kalutara araliya crown city hi.perches 10ka edama.nagoda rohalata awadina during.pradana parata 100m....  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Kalutara 

 • 14.5 perches   Bare Land


  Rs. 67,000 Per Perch

Land for sale in payagala

yatadola road, halkadavila pay..

  නිස්කලංක සුන්දර පරිසරයක පිහිටි නල ජලයස ව...  more »