සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kalutara (78 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
6
 Kalutara 

  • 10.5 perches   Bare Land


    Rs. 146,825 Per Perch

Land in Kalutara lot no 4

Kaluthara, Delduwa

    10P Land for sale in Kaluthara /Delduwa, 1.5 Km to Colombo - Galle (A2) Road Nearby Towns : Kaluthara / Wa...  more »