සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kalutara (83 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
2
 Kalutara 

 • 33 perches   Bare Land


  Rs. 210,000 Per Perch

Suwasewa mawatha

Mahaheenatiyangala

  කලුතර නගරයට 1km යි පදිංචියට ඉතා සුදුසු සුන්...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Kalutara 

 • 9 perches   Bare Land


  Rs. 875,000 Per Perch

A Valuable Land for Sale

Kalutara

  • The land is located within 50 meters (landside) from the Galle Road • Land extent- 9 perches bare land ...  more »

 Bare Land for sale/rent
6
 Kalutara 

 • 100 perches   Bare Land


  Rs. 160,000 Per Perch

Lake Front 100 Perches

Ethanamadala Road

  Around 100 Perches for Sale. Lake Front Great Property for a Lake Front Villa or Hotel Calm and Serene Surr...  more »