සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kalutara (139 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
3
 Kalutara  

 • 25 perches   Bare Land


  Rs. 160,000 Per Perch

nagoda

kalutra , nagoda

  නාගොඩ රෝහලට - 2km කටුකුරුන්ද හන්දියට -4km මිල ...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kalutara 

 • 17.5 perches   Bare Land


  Rs. 975,000

Serupita koholana

serupita

  17.5 P Land for sale in kalutara Serupita Koholana Square & flat land 6KM to Kalutara Town 100m to main ro...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kalutara 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 130,000 Per Perch

The land for sale

03rd lane

  The 20 perches land at 03rd lane, uggalboda, kalutara near kalutara/horana bus road faced to paddy field for ...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Kalutara 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 250,000 Per Perch

Land for sale kalutara

Kalutara

  Kalutara araliya crown city hi.perches 10ka edama.nagoda rohalata awadina during.pradana parata 100m....  more »

 Beachfront land for sale/rent
URGENT
3
 Kalutara 

 • 194 perches   Beachfront land


  Rs. 150,000 Per Perch

Land For Sale

Galle road

  194 perches beachfront land in Kaluthara, Katukurunda Commercial property ideal for a hotel with an attractiv...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
1
 Kalutara 

 • 15 perches   Bare Land


  Rs. 400,000 Per Perch

Land

Panadura

  I owning a land in srilanka 15teen perchaes I want to sell my land in panadura, if any one like tto but plz c...  more »