සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
1
 Kalutara 

 • 12 perches   Bare Land


  Rs. 225,000 Per Perch

Land for Sale

Horana Road, Malwatta

  කලුතර හොරන පාරේ මල්වත්ත හන්දියට ආසන්නව ජ...  more »

 Beachfront land for sale/rent
2
 Kalutara 

 • 3.5 perches   Beachfront land


  Rs. 550,000 Per Perch

beach lands for sale

each road

  following beach lands for sale wadduwa 2 acers waskaduwa 3.5 acers kosgoda 4 and 8 acers ahungall...  more »

 Land with house for sale/rent
URGENT
1
 Kalutara 

 • 26 perches   Land with house


  Rs. 1.45M Per Perch

Commercial Land for Sale

Wadiyamankada Junction, Waskad..

  *Commercial land facing both Galle Road & Sri Jayawardenepura Road with two houses. *Clear deeds (Bimsaviya)...  more »

 Bare Land for sale/rent
URGENT
2
 Kalutara 

 • 33 perches   Bare Land


  Rs. 250,000 Per Perch

Suwasewa mawatha

Mahaheenatiyangala

  කලුතර නගරයට 2km යි රජයේ ජනප්‍රිය පාසල් සියල...  more »