සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
1
 Kalutara 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 73,000 Per Perch

Land For Sale Urgently

Payagala,Daluwatta, Kalutara

  Water and Electricity Available For Landbr Peaceful And Friendly Neighborhoodbr From Daluwatta Junction to Lan...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Kalutara 

 • 11.1 perches    Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Good Land For Sale

Horana Road, Kalutara

  25 km to galle roadbr Kalutara uggalbada br 111 Perches br 200000 per perch br ...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Kalutara 

 • 17.5 perches    Bare Land


  Rs. 65,000 Per Perch

kalutara

kalutara, Kalutara

  175 P Land for sale in kalutara Koholana from Koholana Junction towards Serupita Roadbr 65 KM to Kalutara Town...  more »