සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
2
 Kalutara 

 • 11.1 perches    Bare Land


  Rs. 200,000 Per Perch

Good Land For Sale

Horana Road, Kalutara

  25 km to galle roadbr Kalutara uggalbada br 111 Perches br 200000 per perch br ...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Kalutara 

 • 17.5 perches    Bare Land


  Rs. 65,000 Per Perch

kalutara

kalutara, Kalutara

  175 P Land for sale in kalutara Koholana from Koholana Junction towards Serupita Roadbr 65 KM to Kalutara Town...  more »

 Bare Land for sale/rent
8
 Kalutara 

 • 17.5 perches    Bare Land


  Rs. 60,000 Per Perch

17.5 perch land in kalutara

kalutara, Kalutara

  Land sale in kaluatara koholana serupita roadbr 65 KM to kalutara Townbr 10 Ft road to landbr Sinnakkara Oppub...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Kalutara 

 • 37 perches    Bare Land


  Rs. 400,000 Per Perch

Land for Sale in Kalutara

Abrew Mawatha, Kalutara

  37 Perches Square Landbr Abrew Mawatha Kalutara North Kalutarabr br Very Clear Title Deedsbr Approved Plansbr ...  more »

 Kalutara 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Land for Sale

 

  Hello therebr Attractive land for both commercial and residential development located in Vilegoda Walawwa Kalu...  more »