සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

See similar listings in nearby areas

See similar listings nearby Kirindiwela (118 properties)


1 Bare Land
2
 Pasyala 

  • 10 P  Bare Land


    Rs. 585,000 Per Perch

Land for Sale

 

    30 Feet wide road to Land from Kandy Road Clean and square shape land, with very good quality soil. Clear d...  more »


email alert
Don't miss out! Get notified with new properties
close
Receive latest offer in your email
email alert
success

You have been successfully registered