සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/317034/thumb_424_317034_1573112804_0229.jpeg
Land with house
1
 Koswatta 

  • 23 perches    Land with house


    Rs. 2.5M Per Perch

Land for sale in Koswatta

 

    Chance to own a Land in one of the most highly residential demanded locations in Koswatta 23 perch land with ...  more »

3 /pics/329400/thumb_424_329400_1579861303_4346.jpg
Bare Land
1
 Koswatta 

  • 6.5 perches    Bare Land


    Rs. 23M

Land For Sale Nawala Koswatta

 

    Located in a place where the comfort of village and facilities of Nawala city both are in hand Just 500m to Na...  more »