සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Koswatta 

  • 13.8 perches    Bare Land


    Rs. 1.4M Per Perch

Land for sale in koswatta

koswatta, Koswatta

    water br Electricitybr all facilities availablebr If youre interested please give a call prior to your visit...  more »