සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

bare land for Sale in Kottawa (16 properties)


7 /pics/337809/thumb_424_337809_1584095861_2933.jpg Bare Land
3
 Kottawa 

 • 1 perches   Bare Land


  Rs. 825,000 Per Perch

Kottawa Land for sale

Galwaladeniya road Kottawa

  1675 p or 775 p land for sale in Kottawa Mattegoda Galwaladeniya road Highly residential area Clear deed 82500...  more »

9 /pics/331902/thumb_424_331902_1581065448_7084.jpg Bare Land
3
 Kottawa 

 • 8 perches   Bare Land


  Rs. 575,000 Per Perch

Land For Sale Kottawa

 

  A prime 8 perches plot of land in Kottawa for SaleThe land is in very close proximity to the KottawaTown 35 km...  more »

12 /pics/319060/thumb_424_319060_1573326902_5666.jpg Bare Land
7
 Kottawa 

 • 8.20 perches   Bare Land


  Rs. 560,000 Per Perch

820 Perch LAND for sale in KOTTAWA

Balikaniwasa Road Kottawa

  820 Perch LAND for sale in KOTTAWA12 ft wide road Enters100 meter from main road 13842 Kms Experswey Kottawa3...  more »