සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/277802/thumb_424_277802_1547729793_4829.JPG
Bare Land
 Madiwela 

 • 17.94 perches    Bare Land


  Rs. 1.2M Per Perch

Land For Sale in Madiwela

Rev Dammaratana Mawatha Madiwe..

  1794 Perches land for sale 15 feet access road highly residential area Price 12 million per perch selling fo...  more »

5 /pics/286184/thumb_424_286184_1552041765_9262.jpg
Bare Land
 Madiwela 

 • 12 perches     Bare Land


  Rs. 16.8M

Excellent land near Madiwela

Thalapathpitiya Road Nugegoda ..

  pResidential land with good road access 100m fom Madiwela Road near Kimbulawela junction Water electricity on ...  more »

  Swimming pool
6 ../images/no_pic.png
Bare Land
 Madiwela 

 • 26.25 perches    Bare Land


  Rs. 1.3M Per Perch

Valuable land in Madiwela for sale

Thalawathugoda Pitakotte Madi..

  Twenty six perch bare land in Suhada mawatha Madiwela Thalawathugoda Pitakotte road available for immediate s...  more »