සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
3
 Madiwela 

  • 11 perches    Bare Land


    Rs. 1.55M Per Perch

11p. land madiwela kotte

gramodaya mawatha, madiwela, M..

    11 perchase land in gramodaya mawatha madiwela kottebr 2 road waysbr br very close to jayawardenapura hospit...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Madiwela 

  • 17.94 perches    Bare Land


    Rs. 1.2M Per Perch

Land For Sale in Madiwela

Rev. Dammaratana Mawatha, Madi..

    1794 Perches land for sale 15 feet access road highly residential areabr br Price 12 million per perch sell...  more »