සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing bare land for sale in Moratuwa (45 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
4
 Moratuwa  

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 295,000 Per Perch

Moratuwa / Goarakana

Gorakana

  Land Situated in Moratuwa - Gorakana. (Near Aqua Pearl Hotel) 3 km to Moratuwa Town 1.2 km to Galle road 12...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Moratuwa 

 • 9.87 perches   Bare Land


  Rs. 825,000 Per Perch

For sale

Puwakaramba

  9.87 perches of Land in moratuwa .. 1 km away from Galle road (moratuwa). Decent background.. Clear deed and a...  more »

 Bare Land for sale/rent
10
 Moratuwa 

 • 11.6 perches   Bare Land


  Rs. 560,000 Per Perch

Land for sale

Veda mawatha

  Moratuwa,Gorakana, Veda mawatha, Araliya uyana, 200 meters from old Colombo - Galle road ...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Moratuwa 

 • 70 perches   Bare Land


  Rs. 725,000 Per Perch

Moratuwa - Uyana

‌Uyana

  ideal residential 70.2 perch land Merely 400 m away from Gall rd Situated in a calm and peaceful area with...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Moratuwa 

 • 06 perches   Bare Land


  Rs. 895,000 Per Perch

land for sale

Ernest Place

  6 perchers land for sale. very good enverment. quick sale.. Rs. 8.975 per perch. 225 m. to gale road... ...  more »