සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Moratuwa (57 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Beachfront land for sale/rent
10
 Moratuwa 

 • 140 perches   Beachfront land


  Rs. 1.1M Per Perch

Bolgoda River

Egodauyana Road

  This is a flat land ready for any construction. It has a 250 Feet main road (Egodauyana) frontage and Bolgoda...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Moratuwa 

 • 23 perches   Land with house


  Rs. 650,000 Per Perch

Land With House For Sale

Charles Place Rawathawatte Mor..

  Clear Deed 23 perch land with old house for sale in residential area very close to main road (400 m)...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Moratuwa  

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 295,000 Per Perch

Moratuwa / Goarakana

Gorakana

  Land Situated in Moratuwa - Gorakana. (Near Aqua Pearl Hotel) 3 km to Moratuwa Town 1.2 km to Galle road 12...  more »

 Coconut land for sale/rent
4
 Moratuwa 

 • 156 perches   Coconut land


  Rs. 750,000 Per Perch

Land for Sale Moratuwa

Old Moratuwa Panadura Road

  Valuable land for sale facing old Moratuwa Panadura road and Bolgoda lake with 70 coconut trees, square plat l...  more »

 Bare Land for sale/rent
10
 Moratuwa 

 • 11.6 perches   Bare Land


  Rs. 560,000 Per Perch

Land for sale

Veda mawatha

  Moratuwa,Gorakana, Veda mawatha, Araliya uyana, 200 meters from old Colombo - Galle road ...  more »