සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Moratuwa (52 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
4
 Moratuwa  

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 295,000 Per Perch

Moratuwa / Goarakana

Gorakana

  Land Situated in Moratuwa - Gorakana. (Near Aqua Pearl Hotel) 3 km to Moratuwa Town 1.2 km to Galle road 12...  more »

 Bare Land for sale/rent
5
 Moratuwa 

 • 40 perches   Bare Land


  Rs. 1.35M Per Perch

lakefront land for Sale

Katubedda

  Bolgoda lakefront land in Katubedda, Moratuwa. Luxurious, quite neighbourhood with a great relaxing view 56...  more »

 Bare Land for sale/rent
7
 Moratuwa 

 • 22 perches   Bare Land


  Rs. 12M

Land for sale

Thelawala rd

  22 perch land with a small house for sale at Thelawa Road, Moratuwa. 1km to Galle Road Call owner +65818942...  more »

 Land with house for sale/rent
 Moratuwa 

 • 19.75 perches   Land with house


  Rs. 1.4M Per Perch

Land with house

18/5 Rodrigo Mawatha

  19.75 Perches of Land with a house in the heart of Moratuwa, suitable for Residential or Housing complex. ...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Moratuwa 

 • 23 perches   Land with house


  Rs. 650,000 Per Perch

Land With House For Sale

Charles Place Rawathawatte Mor..

  Clear Deed 23 perch land with old house for sale in residential area very close to main road (400 m)...  more »

 Coconut land for sale/rent
4
 Moratuwa 

 • 156 perches   Coconut land


  Rs. 750,000 Per Perch

Land for Sale Moratuwa

Old Moratuwa Panadura Road

  Valuable land for sale facing old Moratuwa Panadura road and Bolgoda lake with 70 coconut trees, square plat l...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Moratuwa 

 • 9.87 perches   Bare Land


  Rs. 825,000 Per Perch

For sale

Puwakaramba

  9.87 perches of Land in moratuwa .. 1 km away from Galle road (moratuwa). Decent background.. Clear deed and a...  more »