සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Moratuwa (63 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


Filter by:

 Bare Land for sale/rent
4
 Moratuwa  

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 295,000 Per Perch

Moratuwa / Goarakana

Gorakana

  Land Situated in Moratuwa - Gorakana. (Near Aqua Pearl Hotel) 3 km to Moratuwa Town 1.2 km to Galle road 12...  more »

 Bare Land for sale/rent
10
 Moratuwa 

 • 11.6 perches   Bare Land


  Rs. 560,000 Per Perch

Land for sale

Veda mawatha

  Moratuwa,Gorakana, Veda mawatha, Araliya uyana, 200 meters from old Colombo - Galle road ...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Moratuwa 

 • 70 perches   Bare Land


  Rs. 725,000 Per Perch

Moratuwa - Uyana

‌Uyana

  ideal residential 70.2 perch land Merely 400 m away from Gall rd Situated in a calm and peaceful area with...  more »

 Land with house for sale/rent
5
 MORATUWA 

 • 22 perches   Land with house


  Rs. 700,000 Per Perch

Land For Sale Moratuwa

CHARLES PLACE RAWATHAWATTE MOR..

  22 Perches Land With House, Selling For Land Value Only. Flat Land Old House But Live Able. 3bd/rms 2 Bt/rms S...  more »