සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing bare land for sale in Piliyandala (120 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
 Piliyandala 

 • 23 perches   Bare Land


  Rs. 350,000 Per Perch

Land for Sale in Batakettara

Welpahala Road, Off Dampe Road..

  23 perch land for sale in Welpahala Road, Batakettara, Madapatha, Piliyandala. Less than 300 m from Batakat...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Piliyandala 

 • 41 perches   Bare Land


  Rs. 125,000 Per Perch

Residential

Kahapola

  Land for sale in kahapola piliyandala * 41 perch * 7km to piliyandala town * Clear deeds & quite area * E...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Piliyandala 

 • 11 perches   Bare Land


  Rs. 415,000 Per Perch

Land for Sale

Millagahwattha Road

  11P land for Sale close to Piliyandala Town -1.5KM to Pilyandala town -1Km to 255 Kottawa-Mount Lavi...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Piliyandala 

 • 70 perches   Bare Land


  Rs. 325,000 Per Perch

Land in Piliyandala

Madapatha

  Facing 157/1 Makandana Bus route 3.5 km to Piliyandala Town 2.0 km to Colombo 3 km to Kahathuduwa Highway e...  more »