සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing bare land for sale in Piliyandala (86 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Bare Land for sale/rent
URGENT
1
 Piliyandala 

  • 9.7 perches   Bare Land


    Rs. 475,000 Per Perch

Land for sale

Kudamaduwa

    9.7 perch square land for sale at kudamaduwa in between kottawa& piliyandala.price per perch 500000, 20ft acce...  more »