සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Godagama (12 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts

 

Filter by:

 Bare Land for sale/rent
2
 Godagama 

 • 13.9 perches   Bare Land


  Rs. 130,000 Per Perch

Land for sale in Godagama

Nawalamulla Road

  13.9 Perch land 800M from high level road calm environment for living easy to get Electricity Water supply...  more »

 Godagama 

 • 12.6 perches   Bare Land


  Rs. 550,000 Per Perch

homagama ,godagama

liona jayasinghe mawatha

  12.6 bare land very close to high level hoghly residential water/electricity...  more »

 Godagama 

 • 30 perches   Bare Land


  Rs. 12M

Land for sale

 

  30p in Godagama - colombo district near Naduhena Junction for urgent sale within this week. 800m to high lev...  more »

 Godagama 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 400,000 Per Perch

Land for sale in Godagama

 

  10 Perches land for sale in old Meegoda road Godagama (Palpola watta). 15m to main road (190 Colombo to meegod...  more »

 Godagama 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 375,000 Per Perch

Land for sale in Godagama

Padukka Road

  10 perches land for sale immediate in Homagama, Godagama.4km to Homagama.6km to kottawa highway entrance. Don...  more »