සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing bare land for sale in Madiwela (7 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts

 

 Madiwela 

  • 17 perches   Bare Land


    Rs. 1M Per Perch

land for sale in madiwela

madiwela

    Good square shape 17 perches Land have for sale in madiwela. Near to main madiwela junction. Good residential ...  more »