සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Kandy 

 • 88 perches   Bare Land


  Rs. 55M

Land in Hanthana Mountain

Hanthana Housing Scheme

  Around 85 perches of land on the slopes of the Hanthana Mountain Range which has a spectacular view of Kandy C...  more »

 Bare Land for sale/rent
6
 Kandy 

 • 20 perches   Bare Land


  Rs. 80,000 Per Perch

20p and 40p building blocks

Gurudeniya Kandy

  One 20 p building block and several 40p building blocks. 12 km from Kandy, Dalada Maligawa on Badulla rd, 2 km...  more »

 Bare Land for sale/rent
6
 Galewela 

 • 15.0 perches   Bare Land


  Rs. 85,000 Per Perch

Bare lands in Matale rd

Matale rd

  පිබිදෙන ඉසව්වක සුවිශේෂී ආයෝජනයක්...... මාත...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Nilambe 

 • 1 acres   Bare Land


  Rs. 3.9M Per Acre

Bare Land For Sale

New Nuwara Eliya Road

  1 acre of bare land available for sale. Located 18 kms from the Peradeniya University junction ( 17 kms on th...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Katugastota 

 • 16 perches   Bare Land


  Rs. 290,000 Per Perch

Sale

Ranawana st

  Near main rd,water, electricity available ...  more »