සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Tea land for Sale in Central province (26 properties)


 Nuwara Eliya 

 • 1000 acres   Tea land


  Rs. 100,000 Per Acre

tea estate for sale

 

  1000 acres neglected tea estate for sale location NUWERA ELIYA own by company investor or buyer kindly writ t...  more »

URGENT
 Ginigathhena 

 • 55 perches   Tea land


   

Land sele

 

  ගිනිගත්හේන සිට කි මි 1.5 නුවර එලිය මර්ගයට මු...  more »

URGENT
 Hatton 

 • 24.5 perches   Tea land


  Rs. 1.05M

Tea land for sale

Colombo- Lakshapana road

  Clear deeds(සින්නක්කර ඔප්පු),Less than 500m from Ginigathhena-Lakshapana main road...  more »