සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Land with house for Sale in Central province (38 properties)


 Land with house for sale/rent
6
 Kundasale 

 • 14 perches   Land with house


  Rs. 16.5M

16,500,000

Digana main road

  For sale First stair complete three bed rooms and one bathroom One kitchen big dinnign room Second stair ...  more »

 Land with house for sale/rent
URGENT
5
 Kandy 

 • 90 perches   Land with house


  Rs. 300,000 Per Perch

Land for sale

Nanuoya Pilimetalawa

  land at kiribathkmbura near the rail crossing in Kandy Colombo road 90 phs: with 3 room house up star & a next...  more »

 Land with house for sale/rent
7
 Kandy 

 • 31.6 perches   Land with house


  Rs. 37M

Prime Land in Aniwatta

Aniwatta

  Square shaped, flat 31.6P land for sale in Aniwatta road - between Kaluthara Kade and Aniwatta tunnel. Walking...  more »