සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Coconut land for Sale in Central province (3 properties)


 Kandy  

  • 1 acres    Coconut land


    Rs. 300,000 Per Perch

Coconut land for sale

Yale goda,handhessa, Kandy

    1 km from peradeniya townbr 500 from panideniya townbr Images of the property will be sent privately if necess...  more »