සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Coconut land for Sale in Central province (5 properties)


 Coconut land for sale/rent
1
 Galewela 

 • 32 perches   Coconut land


  Rs. 150,000 Per Perch

urgent sale

galnawa to Colombo main road

  Facing main road .good commercial ideas .15 nos coconut trees and available electricity ,water lineurgent mon...  more »

 Coconut land for sale/rent
5
 Galewela  

 • 16 acres   Coconut land


  Rs. 1.4M Per Acre

Coconut Land for sale

Aluthwewa

  ගලේවෙල නගරයෙ සිට Km10 පිහිටා ඇති මෙම අගනා ඉඩ...  more »

 Adikarigama 

 • 66 perches   Coconut land


  Rs. 150,000

Land sale

Mahanuwara adikarigama cross b..

  The land was situated near the Adikarigama Junction .They are some coconut and jack trees on the land....  more »