සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
3 /pics/335184/thumb_424_335184_1582703944_2342.JPG Bare Land
3
 Kalutara 

 • 71 perches   Bare Land


  Rs. 800,000 Per Perch

Land For Sale Kaluthara North

Galle road Kalutara North

  71 Perch bare land facing the Main Galle Road in front of Dambulu Furniture next to Food City02 Km to the Kalu...  more »

10 /pics/323179/thumb_424_323179_1576205683_9132.jpg Bare Land
6
 Kalutara 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 1.28M Per Perch

10 Perch LAND For sale in KALUTARA

Waskaduwa Kalutara

  10 Per Perch LAND in Kalutara waskaduwaFecing Main Road EntersOne Perch Rs 1275000 Clear DeedsTo inspect the L...  more »

20 ../images/no_pic.png Bare Land
 Kalutara  

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 149,000 Per Perch

land for sale

ethanamadala para Kalutara

  10 prch edamak ikmanin wekinimata tebeclear documentmanim kara edama wen kara atha1 prch 15000010 prch 1500...  more »

21 ../images/no_pic.png Bare Land
 Kalutara 

 • 46 perches   Bare Land


  Rs. 500,000 Per Perch

Land by the Galle road

Galle road Kalutara

  Golden opportunity for a business Specially suitable for a Car sale car service vehicle parts shops Square s...  more »

23 ../images/no_pic.png Bare Land
 Kalutara 

 • 14 perches    Bare Land


  Rs. 100,000

Land in Kalutara

sarala da mawatha wilegoda Kal..

  p10 minutes from Kaluthara townppClear deedsppCalm areappClose to reputed schoolsp...  more »