සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
18 Bare Land
8
 Nugegoda 

  • 69 perches   Bare Land


    Rs. 10M

Highlevel Rd Nugegoda

    This Valuable Block is Located Next to Prime Lands Apartment Complex Which is Under Construction Just 300 Mete...  more »

25 Bare Land
7
 Nugegoda 

  • 60 perches   Bare Land


    Rs. 4M Per Perch

Pagoda Rd Nugegoda

    This Rectangular Shape Block is Situated On Devala Rd Access Via Pagoda Rd Kotte Main Rd 20 Ft Access Also 1...  more »