සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Kegalle (68 properties)


  Save Search       Create e-mail alerts


 Land with house for sale/rent
3
 Kegalle 

 • 10 perches   Land with house


  Rs. 17.5M approx

Land with House

Bypass Road

  කෑගල්ල නගරය ආසන්නයෙ වැඩ නිම නොකල තෙමහල් න...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Kegalle 

 • 120 perches   Bare Land


  Rs. 75,000 Per Perch

Land for sale in Kegalle

 

  කෑගල්ල හිරිවඩුන්න පිහිටි අගනා බිමිකෝටස් ...  more »

 Bare Land for sale/rent
7
 Kegalle 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 1.85M

kegalle to Rambukkana

Rambukkana

  කෑගල්ල- රඹුක්කන මාර්ගය අභියසින්ම සියලුම ...  more »

 Bare Land for sale/rent
3
 Kegalle 

 • 70 perches   Bare Land


  Rs. 45,000 Per Perch

Land for Sale

Aththanagoda

  Situated at Aththanagoda Village 5km to Kandy-Colombo main road 15 minutes to Mawanella 15 minutes to Kegal...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Kegalle 

 • 180 perches   Bare Land


  Rs. 12,000 Per Perch

land for sale in kegalle

dewalegama

  *This land is situated 1.5km from the kegalle,devalagama town. *180 perches *Rs 12000 per perch(negotiable) ...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Kegalle 

 • 20.0 perches   Bare Land


  Rs. 60M Per Perch

land for sale in kegalle

Kegalle

  20 perch land with 1400sq.ft bldg. 20 meters from Colombo-Kandy rd 96th km post. Selling 06 million on land va...  more »

 Bare Land for sale/rent
2
 Kegalle 

 • 27 perches   Bare Land


  Rs. 51,000 Per Perch

Land for sale in kegalle

C29/1,Pussella,kegalle

  A land ,15 min to kegalle town,water and electricity is available,good landcape is having,suitable for tourist...  more »