සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Bare Land for sale/rent
 Dehiwala 

 • 8 perches    Bare Land


  Rs. 2.9M Per Perch

8 Perches Land in Dehiwela

Kawdana Broadway, Dehiwala

  8 Perches Land in Dehiwelabr Entrance from both Kawdana Broadway and 7th Lane 30ft Roadbr Road frontage to 7th...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Homagama 

 • 16.6 perches    Bare Land


  Rs. 800,000 Per Perch

Land for Sale in Homagama

Nugagaha Landa Place, Homagama

  For Immediate salebr Good property in Homagamabr Peaceful surrounding Good Neighborhoodbr Easy Access to M...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Dehiwala 

 • 7.9 perches    Bare Land


  Rs. 2.1M Per Perch

Land for sale in Dehiwala

Nikape Road, Nadimala, Dehiwal..

  79 Perches land for sale in dehiwala with two story old house 50 meters to main road highly residential areab...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Pita Kotte 

 • 7 perches    Bare Land


  Rs. 2M Per Perch

Land for sale in Kotte

Rajamavihara road, Pita Kotte

  For Immediate salebr Good Residential Property in Rajamavihara road Kottebr Peaceful surrounding Good Neigh...  more »