සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/331606/thumb_424_331606_1580969674_1842.jpg
Bare Land
3
 Nugegoda 

 • 24 perches    Bare Land


  Rs. 3.1M Per Perch

Prime Location

Railway Avenue Nugegoda

  24 Perch land on a private road bordering Anula and Janashakthi Insurance 3 Minute walk to Nugegoda Junction a...  more »

4 /pics/330575/thumb_424_330575_1580451151_2521.jpg
Bare Land
6
 Seeduwa 

 • 10 perches    Bare Land


  Rs. 350,000 Per Perch

244

Raddolugama Seeduwa

  14 244 ...  more »

5 /pics/333455/thumb_424_333455_1581936867_1419.jpg
Bare Land
5
 Bandaragama 

 • 6 acres    Bare Land


  Rs. 19.5M

Land for sale Wadduwa

Kajuwatta Bandaragama

  Wadduwata kittuwa idamak wikinimata Akkara 6 Kalutara horana bus parata 500mBandaragama Moronthuduwa bus para...  more »

6 /pics/327364/thumb_424_327364_1578979147_5769.JPG
Bare Land
4
 Thalawathugoda 

 • 14 perches    Bare Land


  Rs. 1.3M Per Perch

Land for Sale in Kalalgoda LS38

Senasuma Place Weera Mawatha K..

  Highlights Land extent 14 Perches Property is located on Senasuma Place off Weera Mawatha Kalalgoda Road K...  more »

8 /pics/318925/thumb_424_318925_1573204917_6458.jpg
Bare Land
5
 Bolgoda 

 • 15.3 perches    Bare Land


  Rs. 750,000 Per Perch

Bolgoda Lake view Land

PiliyandalaMadapathaKahapola B..

  The best Available land in front of the Bolgoda lake now on sale Superb panoramic view of the lake No floodin...  more »

17 /pics/334751/thumb_424_334751_1582541742_5389.jpg
Bare Land
3
 Ragama 

 • 20 perches    Bare Land


  Rs. 925,000 Per Perch

Bare Land For Sale in Ragama

Peralanda Road Ragama

  This is a 20 perches landSuitable for both commercial and residentialOnly 100m to cargills food cityWithin 5 m...  more »

21 /pics/282316/thumb_424_282316_1549942057_6272.jpg
Bare Land
 Dehiwala 

 • 8 perches    Bare Land


  Rs. 2.9M Per Perch

8 Perches Land in Dehiwela

Kawdana Broadway Dehiwala

  8 Perches Land in DehiwelaEntrance from both Kawdana Broadway and 7th Lane 30ft RoadRoad frontage to 7th Lane ...  more »

23 /pics/334717/thumb_424_334717_1582532336_6478.jpeg
Bare Land
3
 Thalawathugoda 

 • 26.8 perches    Bare Land


  Rs. 1.8M Per Perch

Land for Sale in Thalawathugoda

Hokandara Road Gunawardhana Th..

  Land for Sale in Hokandara Road Gunawardhana GardenRectangular blockGood neighbourhood268 perches300 m to Hoka...  more »

27 /pics/328087/thumb_424_328087_1579265340_6545.jpg
Bare Land
VERIFIED AGENT 
10
 Makola 

 • 12 perches    Bare Land


  Rs. 450,000 Per Perch

Land in kiribathgoda makola

Sirimangala Road Makola

  Bare Land in Kiribathgoda Makola junction 500 mtrs to Y Junction Nearly 2 kms to the Kiribathgoda junction Wit...  more »

  VERIFIED AGENT