සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Land with house for sale/rent
1
 Angoda 

  • 8.3 perches    Land with house


    Rs. 3M Per Perch

Land for Sale in IDH

 

    Superb rectangular shaped land within the IDH town area facing to 175 main bus route wide road access An ideal...  more »

 Land with house for sale/rent
8
 Hokandara 

  • 7 perches    Land with house


    Rs. 16M

Brand new Modern house

Ramanayake Mawatha, Hokandara

    Brand New well planned house fully tilled Imported Toilet fittings Accessories Powder coated aluminium door...  more »