සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Rubber land for Sale in Western province (13 properties)


 Wewaldeniya 

  • 21 acres    Rubber land


    Rs. 2.5M Per Acre

not applicable

not applicable, Wewaldeniya

    A land approximately 21 acres in extent for sale in the Town of Wewaldeniya It is a rubber estate in a hill to...  more »