සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
4 /pics/319140/thumb_424_319140_1573424482_6291.jpg
Rubber land
6
 Bulathsinhala 

  • 1.5 acres    Rubber land


    Rs. 2.2M

Rubber Land For Urgent Sale

Niggaha Road Kolambewa Bulaths..

    Land situated bordering to Ratnapura and Kalutara Districts 35 km 1 hour from Horana town Land Extent 15 Acre...  more »