සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/62540/thumb_424_62540_1526984288_2241.JPG Beachfront land
4
 Panadura 

 • 120 perches   Beachfront land


  Rs. 400,000 Per Perch

Beach Front Land In Pandura

galle road Panadura

  This Land Locate In 05 Minutes From Panadura Town120 Perches With Coconut Trees In This Landlong Beach And Nic...  more »

7 /pics/311811/thumb_424_311811_1569234518_8768.jpg Beachfront land
1
 Pamunugama 

 • 52 perches   Beachfront land


  Rs. 600,000 Per Perch

Beach land for sale

 

  52p Beach land for sale suitable for holiday Villa 60 beach frontage In a calm residential neighborhood Rs 600...  more »

8 /pics/321064/thumb_424_321064_1574854156_4539.jpeg Beachfront land
URGENT
2
 Wattala 

 • 410 perches   Beachfront land


  Rs. 950,000 Per Perch

Beach land for Sale in Wattala

Uswetakeyyawa Wattala

  Beach land for Sale in Uswetakeyyawa Wattala15 ft road Shared by 3 premises 40 perches with over 50 ft beach...  more »