සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 /pics/62540/thumb_424_62540_1526984288_2241.JPG
Beachfront land
4
 Panadura 

 • 120 perches    Beachfront land


  Rs. 400,000 Per Perch

Beach Front Land In Pandura

galle road Panadura

  This Land Locate In 05 Minutes From Panadura Town120 Perches With Coconut Trees In This Landlong Beach And Nic...  more »

3 /pics/334219/thumb_424_334219_1582265527_5632.jpg
Beachfront land
1
 Hiriketiya 

 • 600 perches    Beachfront land


  Rs. 1.2M

EXX 1 Head Land

Hiriketiya

  Location Hiriketiya horse Shoe BayExtent 600 perchesAsking price 12 Lacks a perchDeeds Clear...  more »

5 /pics/333352/thumb_424_333352_1581909353_4679.jpg
Beachfront land
5
 Wadduwa 

 • 252 perches    Beachfront land


  Rs. 600,000 Per Perch

Beach Fronted Land for Sale

 

  Here is a wonderful opportunity for an Investor to buy a great piece of land of Sri Lankas coastal belt in Wad...  more »

8 /pics/311811/thumb_424_311811_1569234518_8768.jpg
Beachfront land
1
 Pamunugama 

 • 52 perches    Beachfront land


  Rs. 600,000 Per Perch

Beach land for sale

 

  52p Beach land for sale suitable for holiday Villa 60 beach frontage In a calm residential neighborhood Rs 600...  more »

9 /pics/321064/thumb_424_321064_1574854156_4539.jpeg
Beachfront land
2
 Wattala 

 • 410 perches    Beachfront land


  Rs. 950,000 Per Perch

Beach land for Sale in Wattala

Uswetakeyyawa Wattala

  Beach land for Sale in Uswetakeyyawa Wattala15 ft road Shared by 3 premises 40 perches with over 50 ft beach...  more »

11 /pics/292232/thumb_424_292232_1556775181_7144.jpg
Beachfront land
7
 Wadduwa 

 • 206 perches    Beachfront land


  Rs. 700,000 Per Perch

Beach Front Land for Sale in Wadduwa

Thalpitiya Wadduwa

  206 perches of prime beach front land in Wadduwa ThalpitiyaNext to Laya Beach Hotel20 feet wide road from the...  more »

12 /pics/292218/thumb_424_292218_1556773807_2165.jpeg
Beachfront land
5
 Wadduwa 

 • 374 perches    Beachfront land


  Rs. 700,000 Per Perch

Beach Front Land For Sale In Wadduwa

Wadduwa Thalpitiya

  374 perches of prime beach front land in Wadduwa Thalpitiya20 feet wide road from the main road about 200 mt...  more »