සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Beachfront land for Sale in Western province (13 properties)


 Beachfront land for sale/rent
1
 Pamunugama 

  • 52 perches    Beachfront land


    Rs. 600,000 Per Perch

Beach land for sale

 

    52p Beach land for sale suitable for holiday Villa 60 beach frontage In a calm residential neighborhood Rs 600...  more »

 Beachfront land for sale/rent
1
 Hiriketiya 

  • 600 perches    Beachfront land


    Rs. 1.2M Per Perch

Head Land 550 Perches

Hiriketiya

    Location Hiriketiya horse Shoe Baybr Extent 550 Plus perchesbr Owners Foreignerbr Ocean front Yesbr El...  more »