සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
 Tea land for sale/rent
10
 Matugama 

  • 120 perches    Tea land


    Rs. 10.5M

Tea land

aluthgama road,badugama, Matug..

    This land Location at Badugama juntion nera by Aluthgama Matugama Main roadThere is cultivated Tea Plant and T...  more »

 Tea land for sale/rent
9
 Deraniyagala 

  • 400 perches    Tea land


    Rs. 80,000 Per Perch

Tea land for sale

Deraniyalaga road , Deraniyaga..

    800 1000 kilograms can pluck per month br 55 Agarwood trees 5 years oldbr Two complete small housesbr Cloves 2...  more »