සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/323147/thumb_424_323147_1576154059_9348.jpg
Tea land
5
 Ingiriya 

  • 40 perches    Tea land


    Rs. 2.6M

Colombo to Ingiriya Main Road

Colombo to Ingi Ingiriya

    Coconut trees count 15King coconut tree count 2Land doesnt have any build House Only the Tea landBuild a sma...  more »