සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 ../images/no_pic.png
Paddy land
 Pokunuwita 

  • 125 perches    Paddy land


    Rs. 300,000 Per Perch

Fantastic location

Horana Panadura Road Pokunuw..

    great potential near GalanigamaExpressway...  more »