සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Paddy land for Sale in Western province (5 properties)


 Paddy land for sale/rent
1
 Ja-Ela 

  • 314 perches    Paddy land


    Rs. 20,000 Per Perch

Empty Land per Rs 20000.00

Ja ela Gamenulla Road, Ja-Ela

    2km from Jaela TownFace to Ja Ela Ganemulla Main Road150 Purch or 314 Purch per Rs2000000br Imediate salebr Or...  more »