සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
2 /pics/333293/thumb_424_333293_1581855972_6259.jpg
Coconut land
6
 Ellakkala 

 • 5 acres    Coconut land


   

Coconut Land for Sale Ellakkala

Pasyala Atthanagalla Road Ella..

  5 Acres Coconut estate Diyagugahalandha Watte Rambutan Watte Sold in full and a title clear landThe estate i...  more »

5 /pics/299810/thumb_424_299810_1561695902_4556.JPG
Coconut land
 Pannala 

 • 7.5 acres    Coconut land


  Rs. 45M

75 Acres Land for Sale in Pannala

Bammanna Road Pannala

  75 Acres Coconut Land for Sale in Pannala facing to Bammanna Elabadagama carpeted road Peaceful surrounding an...  more »

8 /pics/321370/thumb_424_321370_1575078201_2942.jpg
Coconut land
6
 Udugampola 

 • 1 acres    Coconut land


  Rs. 125,000 Per Perch

Land for sale

Bemmulla rd Udugampola

  Pirisidu oppuThanithala idamaAkkarayama hoo kotas washayen wikineemata...  more »

10 /pics/319627/thumb_424_319627_1573806887_581.jpeg
Coconut land
9
 Kurana 

 • 17 perches    Coconut land


  Rs. 17.85M

Land for Sale in Kurana

 

  Valuable 17 Perch Coconut Land for Sale in Kurana Negombo This Land Situated in highly Residential Commercial...  more »

11 /pics/317605/thumb_424_317605_1572324065_2883.jpg
Coconut land
10
 Katunayake 

 • 5 acres    Coconut land


  Rs. 11.5M Per Acre

Coconut Land For Sale 5 Acres

Kimbulapitiya Dagonna Katuna..

  Location Katunayake Kimbulapitiya Dagonna5 AcresCoconut Estate1 Acre 115 Laks...  more »

15 /pics/305215/thumb_424_305215_1565069489_1258.jpg
Coconut land
1
 Dewalapola 

 • 1 acres    Coconut land


  Rs. 19 Per Perch

Land for immediate sale

Polhena Road Dewalapola

  Land situated in Gampaha district and need to sell itimmediately The location of the land is Polhengoda road D...  more »

16 /pics/301523/thumb_424_301523_1562738545_0738.jpg
Coconut land
10
 Katana 

 • 197 perches    Coconut land


  Rs. 190,000 Per Perch

Land in Ethgala Welihena Katana

Ethgala Welihena Katana

  197 Perches coconut land for Sale in Ethgala Welihena Katana Rd Clear deed and title Water Electricity ...  more »

18 /pics/280557/thumb_424_280557_1548822126_7055.jpg
Coconut land
 Kadawatha 

 • 168.58 perches    Coconut land


  Rs. 109.58M

16858P Land for Sale in Kadawatha

 

  Our Reference No SL 8796Please quote this reference number when inquiring Land Extent 16858P Perch Value R...  more »

19 /pics/240340/thumb_424_240340_1527052308_117.jpg
Coconut land
1
 Kahatawila 

 • 20,40 perches    Coconut land


  Rs. 50,000 Per Perch

Sale Cocount Land

near the Buddisht Monastery Ka..

  Coconut Land at Kahatawila near the Buddisht Monastery 15 minutes drive to pansal handiya The land is behind k...  more »

21 ../images/no_pic.png
Coconut Land
 Rathupaswala 

    Coconut Land


  Rs. 2 Per Perch

perches40idama wikinimata

nadungamuwa road Rathupaswala

  rathupaswala nadungamuwa pare perches 40idama anthima perches1 laksha2 wikinamata atha call0717125961 iresh...  more »

22 /pics/329571/thumb_424_329571_1579956338_9073.
Coconut Land
 Kiridiwala 

    Coconut Land


  Rs. 12M Per Perch

Kirindiwela Kiridiwala

  Purchase 60 Rs14000000...  more »

23 ../images/no_pic.png
Coconut land
 Nattandiya 

 • 15 acres    Coconut land


  Rs. 4.5M Per Acre

15 Acres Land in Nattandiya

 

  15 Acres coconut land 3 miles from Nattandiya Large road frontage easy access Ideal for industry Farm or hous...  more »

24 ../images/no_pic.png
Coconut land
 Naiwala 

 • 50 perches    Coconut land


  Rs. 165,000 Per Perch

For immediate sale

essalla para Naiwala

  coconut cultivated land 300m from Divulapitiya Naiwala main road...  more »

26 ../images/no_pic.png
Coconut land
 Minuwangoda 

 • 238 perches    Coconut land


  Rs. 50,000 Per Perch

Perch 238 Land for sale

Veyangoda road Minuwangoda

  Close to Divulapitiya veyangoda road 238 perch land for sale 50000 per perch ...  more »

28 ../images/no_pic.png
Coconut land
 Nittambuwa 

    Coconut land


  Rs. 90 Per Perch

193 perch land for sale

nittabuwa kiridiwela rd Nittam..

  193 perches facing to main road of nittabuwa kirindiwela rd near kamburagalla schooltitle cleared by bimsaviy...  more »

30 ../images/no_pic.png
Coconut land
 Divulapitiya 

 • 170 perches    Coconut land


  Rs. 70,000 Per Perch

Hunumulle Divulapitiya