සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Lands for Sale in Watareka (2 properties)


1 Bare Land
1
 Watareka 

  • 10 perches   Bare Land


    Rs. 400,000 Per Perch

Land for sale

Padukka RoadNear Watareka Stat..

    Land for sales face to Padukka Main road Near Watareka station 10P land ...  more »