සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Sri Lanka (9660 properties)Filter by:
Bare land (7700)
Tea land (105)

 Bare Land for sale/rent
2
 Homagama 

 • 10 perches   Bare Land


  Rs. 375,000 Per Perch

10 Perches Land For Sale

Godagama, Homagama, Sri lanka

  Calm and peacefull land to sale with water and current facilities. 800m to borella and High-level roads. Locat...  more »

 Bare Land for sale/rent
10
 Kiribathgoda 

 • 36 perches   Bare Land


  Rs. 11,111 Per Perch

Land For Lease

Dalugama Kelaniya

  Kiribathgoda Town Block A - 22 perch (Road Front 72 ft) Block B - 36 perch (Road Front 110ft) Block A ...  more »

 Bare Land for sale/rent
 Ja-Ela 

 • 130 perches   Bare Land


  Rs. 100,000 Per Perch

Bare Land for Sale

18/5 Rodrigo Avenue, off Galpo..

  130 perches in Ja-ela Dandugama Rs 100,000 per perch ...  more »

 Bare Land for sale/rent
1
 Galle 

 • 27 perches   Bare Land


  Rs. 95,000 Per Perch

Mahawatta estate

Telikada road

  150m to TELIKADA road. 5 munite to GALLE-COLOMBO road. 15 munite to GALLE TOWN. 20 munite to KARAPITIYA TOWN. ...  more »

Showing page 9 of 322