සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න

Showing Land for sale in Sri Lanka (9047 properties)Filter by:
Bare land (7195)
Tea land (108)

 Bare Land for sale/rent
3
 Dehiwala 

 • 29 perches   Bare Land


  Rs. 3.8M Per Perch

Land for Sale in Dehiwala

Ediriweera Avenue, Dehiwala

  - Land extent: 29 Perches - Property is located on Caldera Place, Ediriweera Avenue [Sea Side], Galle Road,...  more »

 Land with house for sale/rent
1
 Kandana 

 • 62 perches   Land with house


  Rs. 2.5M Per Perch

Land For Sale - Kandana

Negombo - Colombo Road

  62p Prime Property facing Negombo - Colombo main road in kandana available for immediate sale...  more »

 Coconut land for sale/rent
1
 Kuliyapitiya 

 • 42 perches   Coconut land


  Rs. 175,000 Per Perch

For sale

Kuliyapitiya

  Land size 42 perches land. Near to sohona kade junction and it is very close to the government schools and hos...  more »

 Bare Land for sale/rent
4
 Kandana 

 • 16.75 perches   Bare Land


  Rs. 7.8M

Land for sale in Kandana

No. 119/14 B, Jayasinghe Mawat..

  Located between Kandana town and Rilawulla Junction All Facilities are Available (electricity, water, teleph...  more »

 Bare Land for sale/rent
10
 Kandana 

 • 17.6 perches   Bare Land


  Rs. 450,000 Per Perch

Kandana - Land For Sale

St. Marys Road / Balasuriya Ma..

  Kandana - Between Railway station and De Mazenod College. Very close to Balasuriya Mawatha, Kandana. Les...  more »

Showing page 9 of 302